Контактна інформація

вул. Грушевського 4,
79005, Львів
тел. 38 032 2394788
kafbh@lnu.edu.ua
 
Завідувач кафедри:
Проф., д.б.н.
Сибірна Наталія Олександрівна

 

Кафедра біохімії готує:

Бакалаврів за напрямом підготовки "091-біологія"

 • денна форма: спеціалізація - біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація - лабораторна діагностика біологічних систем.

Магістрів за спеціальністю "091-біологія"

 • денна форма: спеціалізація - біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація - лабораторна діагностика біологічних систем.
Спеціалісти-біохіміки - випускники кафедри біохімії працюють в науково-дослідних інститутах України та за кордоном, викладачами коледжів, ліцеїв та спеціалізованих закладів з викладанням біологічних дисциплін на молекулярно-біологічних засадах, а також на підприємствах фармацевтичної і харчової промисловості, які пов'язані з біотехнологічними процесами, біохімічних лабораторіях медичних установ та лабораторіях екологічного моніторингу.

Інформацію про потенційних вітчизняних роботодавців можна знайти тут.

Викладачі кафедри біохімії викладають нормативні курси: "Біохімія", "Хімія біоорганічна", "Молекулярна біологія", "Радіобіологія" та 20 спецкурсів.

Науковим підрозділом кафедри є науково-дослідна лабораторія молекулярної та радіаційної біології зі штатом 6 наукових співробітників. Пріоритетними напрямами роботи лабораторії та кафедри є:

 • Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за різних патологій (за умов цукрового діабету, за дії рентгенівського випромінювання та за алкогольної інтоксикації).
 • Дослідження механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії.
 • Дослідження молекулярних механізмів протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів виноградного вина за умов оксидативного та нітративного стресів.
 • Розробка ефективних способів корекції метаболічних порушень, індукованих гіпоксією різної етіології.

За роки функціонування кафедри біохімії у науковій сфері досягнуто значних успіхів:

 • Встановлено основні закономірності дії іонізуючого випромінювання різної інтенсивності на клітини системи крові.
 • Досліджено протекторні та адаптогенні властивості ряду біологічно активних речовин. Обгрунтовано ефективність застосування нікотинаміду, карнозину та його комплексів з металами.
 • На основі дослідження порівняльного аналізу первинної структури міоглобінів різних екологічних груп тварин розроблено концепцію біохімічної адаптації системи транспорту та депонування кисню.
 • Розроблено способи корекції функціональних порушень кисеньтранспортної і антиоксидантної систем крові та інших тканин організму, зумовлених гіпоксією різної етіології.
 • Розроблено спосіб термодинамічної і стереохімічної оцінки внеску гідрофобних взаємодій в процеси згортання і стабілізації глобулярних білків.
 • Розроблено тест–систему для діагностичного та прогностичного застосування при лікуванні цукрового діабету 1-го типу. Визначено основні тестові показники, що покладені в основу диференціальної діагностики та визначення молекулярних мішеней для корекції фармакологічними засобами діабетичних ангіопатій.
 • Отримано 3 патенти на корисну модель “Спосіб лікування діабету“.