Докторські та кандидатські дисертації,
захищені співробітниками та аспірантами кафедри

Докторські дисертації:

 1. Деркач М.П. "Дослідження мовного сприймання в розпізнавальних моделях", спец. 03.00.21 – біоніка, 1971.
 2. Санагурський Д.І. "Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі",спец. 03.00.02 - біофізика, 2003.
 3. Бабський А.М. "Функціональний стан тканин та зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу", спец. 03.00.02 - біофізика, 2009.

Кандидатські дисертації:

 1. Гумецький Р.Я. «Моделирование информационных механизмов восприятия речевых сообщений в распознающей системе с полной иерархией уровней», спец. 03.00.21 – бионика, 1978. Наук. кер. проф. Деркач М.П.
 2. Богос И.И. «Моделирование распознаваня слов румынской и русской речи с использованием детерминированных и иерархических принципов», спец. 03.00.21 – бионика, 1978. Наук. кер. проф. Деркач М.П.
 3. Чабан М.Є. «Динамика спектральных характеристик в речевых сообщениях и их фонемная интерпретация (опыт применения моделей восприяти яречи)», спец. 03.00.02 – биофизика, 03.00.13 – физиология человека и животных, 1987. Наук. кер. проф. Деркач М.П.
 4. Градюк М.Б. «Характеристика каталитических параметров трансаминаз, выделенных из тканей интактных и облученных белых крыс при воздействии катионов металлов», спец. 03.00.02 – биофизика, 1989. Наук. кер. доц. Олійник Я.В.
 5. Ваврисевич Я.С. «Кінетичні параметри фосфатаз тканин і органів опромінених щурів після дії від’ємно заряджених аероіонів», 1995. Наук. кер. доц. Олійник Я.В.
 6. Отчич В.П. «Структурно-функціональні зміни в шлунково-кишковому тракті білих щурів при комбінованій дії іонізуючого та лазерного випромінювання», спец. 03.00.05 – біофізика, 1996.
 7. Тизьо Р.В. «Електрична активність клітин ектодерми Hydra oligactis PAllas та її зміни під впливом катіонів перехідних металів», спец. 03.00.13, 1998.
 8. Дика М.В. «Дослідження динаміки мембранозв’язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням комп’ютерного моделювання», 2001. Наук. кер. доц. Гумецький Р.Я.
 9. Проць І.О. Роль глютаматних та ГАМК-рецепторів у генерації електричної активності клітин Hydra oligactis Pallas. спец. 03.00.02, 2001. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 10. Мусієнко О.В. «Зміни функціональної активності деяких залоз внутрішньої секреції внаслідок фізичного навантаження вправами Хатха-Йоги», 2003.
 11. Бойко Н.М. «Вплив іонів важких металів на електричні параметри мембран зародків в’юна Misgurnus fossilis L.», 2003. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 12. Івашків Л.Я. «Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в’юна та шпорцевої жаби», 2003. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 13. Целевич М.В. «Функціонування Na+, K+- та Ca2+-помп мембран зародків в’юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів», 2004. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 14. Тарновська А.В. “Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію”, 2005. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 15. Головчак Н.П. “Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу”, 2008. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 16. Мандзинець С.М. «Вплив івермектину та його аналогів на функціональні властивості мембран зародків в’юна», 2009. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 17. Федорович З.Я. "Перерозподіл потенціалгенеруючих іонів Na+, K+, Cl- та Ca++ у ранньому ембріогенезі холоднокровних", 2011. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 18. Генега А.Б. "Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на мембранопов'язані процеси впродовж ембріогенезу в'юна", 2012. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 19. Горбай Р.О. "Морфофункціональна характеристика гігантських форм клітин мишачої лімфоми Немет-Келлнера та їх чутливість до хіміопрепаратів", 2012. Науковий керівник проф.Стойка Р.С.
 20. Яремкевич О.С. "Вплив тіосульфoнатів на Na+, K+-АТФазу і трансмембранний потенціал зародків в'юна Misgurnus fossilis", 2012. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 21. Семочко О.М. "Функціонування Na+ К+ - помпи та процеси ліпопероксидації у зародках в'юна за умов електромагнітного випромінювання", 2012. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 22. Зинь А.Р. "Вільно радикальні процеси та стан іонтранспортувальних систем зародків в’юна за дії гіпохлориту натрію», 2013. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 23. Фінюк Н. С. "Використання нових ефективних нанорозмірних полімерних носіїв для введення нуклеїнових кислот у клітини" 2013. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 24. Яремчук М.М. "Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K– АТФ-ази зародків в’юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону", 2015. Наук. кер. проф. Санагурський Д. І.
 25. Бішко О.І. "Вільнорадикальні процеси за введення щурам гістаміну та гіпохлориту натрію", 2016. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.
 26. Отчич О.О. "Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень", 2017. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.

Патенти

Патент на корисну модель №111832 "Спосіб моделювання оксидативного стресу у щурів". Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2016 р.