Тематика наукових досліджень:

 1. З’ясування  основних закономірностей змін електро-фізіологічних показників мембран і мембранозв’язаних процесів протягом  раннього ембріогенез у риб (модельні об’єкти - яйцеклітини риби в’юн, зебри-фіш, зародки жаби, тканини теплокровних тварин); визначення та дослідження домінуючих функціональних структур у мембранопов’язаних процесах раннього ембріогенезу (проф.  Санагурський Д.І.)
 2. Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність і процеси запліднення та ембріогенезу            (к.б.н. Яремчук М.М., к.б.н. Семочко О.М.)
 3. Молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж раннього ембріогенезу (доц. Бура М.В., к.б.н. Генега А.Б.)
 4. Зміна процесів перекисного окиснення ліпідів та білків, активність ферментів антиоксидантного захисту та ферментів дихального ланцюга клітин окремих тканин теплокровних за дії окисника та детоксиканта гіпохлориту натрію (доц. Гарасим Н.П., доц.Тарновська А.В., доц. Галан М.Б.)
 5.  Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на туберкульоз. (доц. Отчич В.П., доц. Дика М.В.)
 6. Застосування нових інформаційних технологій у біологічних  дослідженнях (проф. Санагурський Д.І.)
 7. Особливості енергетичних процесів у ракових клітинах та пошуки препаратів з протипухлинною активністю (д.б.н. Бабський А.М.).

  

Риба в’юн

Риба в’юн

Order: Cyprinoformes

Family: Cobitidae

Genus: Misgurnus

Species: M. fossilis  

Початкові стадії розвитку в’юна у контролі (збільшення у 10 разів)
Початкові  стадії розвитку в’юна  у контролі  (збільшення у 10 разів)

 

 

 

 

  

Гіпотетична схема впливу ЕМВ радіодіапазону на мембранопов’язані процеси впродовж ембріогенезу в’юна.

 

 

Електронна мікроскопія мітохондріальної суспензії лімфоми Немет-Келнера (А, В) та мембранні структури післямітохондріальної фракції (С).

Збільшення ×4,000 (і C) та ×10,000 (B).
Мітохондрії (1), автофагосоми (2), мікросоми (3), асоційовані з мітохондріями мембрани (4), лізосоми (5) та ендосоми (6).
 

 

Electronic microscopy of NK/Ly mitochondria suspension (A, B) and post-mitochondrial fraction (C) with magnification ×4,000 (A and C) and ×10,000 (B).
Mitochondria (1), autophagosomes (2), microsomes (3), mitochondria-associated membranes (4),   lysosomes (5) endosomes (6) are marked.

 

Кафедра співпрацює з:

 • Йельським університетом (відділ психіатрії та нейробіології), Нью-Хейвен, США;
 • Пенсильванським університетом (відділ біохімії та біофізики), Філадельфія, США
 • Середземноморським інститутом нейробіології (відділ молекулярної електрофізіології ), Марсель, Франція;
 • Індіанським університетом (відділ радіології та наукової томографії), Індіанаполіс, США;
 • Дитячим госпіталем Філадельфії (відділ дитячого розвитку та метаболічних хворіб), США;
 • Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветпрепаратів та кормових добавок, Львів; 
 • Інститутом біології клітини НАН України (відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу), Львів
 • Інститутом епідеміології та гігієни (відділ туберкульозу та неспецифічних захворювань легень), Львів;
 • Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького;
 • Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського;
 • Ботанічним садом ЛНУ імені Івана Франка, Львів.