Гарасим Наталія Петрівна

Доцент кафедри біофізики та біоінформатики,
кандидат біологічних наук,
garasymnataly@gmail.com

 

 
Сфера наукових інтересів: вивчення вільнорадикальних реакцій,  проведення морфологічного, морфометричного аналізу різних тканин організму птиці, щурів за впливу гістаміну, флавоноїдів, гіпохлориту натрію та інших екзогенних чинників. У межах кафедральної тематики “Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного транспорту біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників” досліджує інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів системи антиоксидантного захисту різних тканин щурів за шкідливих  впливів.
 
 
Читає курси:

Теоретичні основи біоінформатики (для студентів-біофізиків 4 курсу),

Методологія наукових досліджень у біофізиці  (для студентів 5 курсу денної форми навчання), 

Комп’ютерне забезпечення сучасних діагностичних систем (для студентів-спеціалістів заочної форми навчання).

Веде практичні заняття з предметів: «ГІС в екології» (у магістрів-екологів), «Великий практикум» та «Біофізика» (у студентів-біофізиків 4 курсу). Брала участь у роботі Школи-конференції «Stochastic Models in Biological Sciences 2006», що відбувалася в Інституті математики Польської Академії наук (м. Варшава), 29 травня – 2 червня, 2006 року.  Разом з Тарновською А.В. отримала грант на тему  «Influence of T-2 toxin on neural cells functional parameters and application of sodium hypochlorite as a detoxicant» (10-th Annual West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики (Наказ № 761 від 26.06.2014 року).

У 2012 році пройшла стажування у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на кафедрі біофізики. У 2017 році підвищила кваліфікацію у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавокСписок наукових та навчально-методичних праць включає 102 публікації. 

 

Список опублікованих праць:

Патент на корисну модель «Спосіб моделювання оксидативного стресу у щурів» / Гарасим Н.П., Бішко О.І., Зинь А.Р., Генега А.Б., Санагурський Д.І. // № 111832 Україна, МПК G09В23/28 (2006.01). Заявл. 26.04.2016. Опубл. 25.11.2016.

Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині / І.Я Коцюмбас, О.Б. Веліченко, Г.І. Коцюмбас, М.В. Ніколенко, О.М. Брезвин, Л.В. Дмітрікова, Т.В. Лук’яненко, Г.Ю. Тесляр, І.М. Кушнір, О.М. Щебентовська, Н.П. Головчак, Г.В. Рудик. Львів, 312 с. Л.: ТзОВ ВФ «Афіша», 2009.

Практикум з біофізики. Навчальний посібник. / А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Н. П. Головчак, М. В. Бура, Д. І. Санагурський. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. (Серія «Біологічні студії»).

Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. І. Санагурський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с.

Загальна цитологія і гістологія : практикум для студентів біологічного факультету / В.П. Отчич, М.Б. Галан, Н.П. Гарасим. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 c.

Бішко О.І., Гарасим Н.П, Санагурський Д.І. Стан системи антиоксидантного захисту в плазмі крові та серцевому м’язі щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію // Ukr. Biochem. J., 2014. – Vol. 86, N 6. – Р. 56–65.

Бішко О.І., Головчак Н.П., Бойко М.Я., Санагурський Д.І. Вільнорадикальні процеси в тканинах щура за дії гіпохлориту натрію та гістаміну // Біофізичний вісник. – 2014. – Вип. 31 (1). – С. 14–26.

Гарасим Н.П.  Зміна інтенсивності вільнорадикальних реакцій та активності ферментів антиоксидантної системи клітин селезінки курей за дії гіпохлориту натрію // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 68. – С. 244–254.

Головчак Н.П. Вільнорадикальні процеси в серцевому м’язі птиці за дії гіпохлориту натрію // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 29–37.

Гарасим Н.П. Вільнорадикальні процеси в легені птиці за дії гіпохлориту натрію // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, №3–4. – С. 69–78.

Безкоровайний А.О., Зинь А.Р.,  Гарасим Н.П., Лень Ю.Т., Фігурка О. М., Санагурський Д.І.  Морфологічні зміни зародків і личинок в’юна за впливу амідних похідних 1,4-нафтохінону // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, №3–4. – С. 79–88.

Бішко О.І., Гарасим Н.П., Санагурський Д.І. Система антиоксидантного захисту у печінці та нирках щура за впливу гістаміну та гіпохлориту натрію // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3. – С. 33–43.

Harasym N. P. Activity of key enzymes of antioxidant system in rat blood plasma under the effect of histamine and sodium hypochlorite / Harasym N.P., Bishko O.I., Mandzynets S.M., Heneha А.B., Halan M.B., Otchych V.P., Sanahursky D.I. // Studia Biologica. – 2017. – Vol. 11, №1. – P. 33–40.