Про кафедру

Кафедра організована  на біологічному факультеті у 1974 відомим біофізиком, проф. Деркачем М.П.  на базі фахівців і наукового доробку  науково-дослідної лабораторії біоніки та моделювання біологічних процесів, де досліджували  біофізичні та інформаційні механізми мовної комунікації.

Від  моменту створення  на кафедрі працювали проф. Деркач М.П., доц. Ненчук М.М., доц. Демків Б.Ф. доц. Олійник Я.В., доц. Гумецький Р.Я., доц. Чабан М.Є. та ін. За час існування кафедру також очолювали канд. мед. наук, доц. Демків Б.Ф., доктор біол. наук, проф. Гойда О.А., доктор. біол. наук, проф. Санагурський Л.І., а з 2016 року -  доктор. біол. наук  Бабський А.М.

проф. Деркач М.П.

(1974-1982) 

доц. Демків Б.Ф.

(1982-1992)

проф. Гойда О.А.

(1992-1996)

   

проф. Санагурський Д.І.

(1997- 2016)

д.б.н. Бабський А.М.

(з 2016)

 

Завідувачі кафедри 

В час заснування кафедра  називалась Кафедра біофізики та математичних методів у біології. В еволюції назви кафедри відбита еволюція предмету біофізики як науки, яка впродовж ХХ століття формулювалась вченими біофізиками по-різному. Наприклад, «По суті біофізика – це фізична хімія і хімічна фізика біологічних систем» (Тарусов Б.Н., 1968); «На даному етапі свого розвитку біофізика – це біологічна наука про фізико-хімічні явища у живих системах» (Макаров П.О., 1968); «Визначимо біологічну фізику як фізику явищ життя, яке вивчається на всіх рівнях, починаючи з молекул і клітин і закінчуючи біосферою в цілому» (Волькенштейн М.В.,1981). Сучасне визначення. «Біофізика – це фізика живих систем на різних рівнях їхньої організації – молекулярному, мембранному, клітинному, органному, популяційному. Це наука про фізичні механізми і фізико-хімічні процеси, які лежать в основі життєдіяльності біологічних об’єктів» (Костюк П.Г., 2001).

Всі ці визначення  передбачають використання для дослідження живого принципів фізики неживої природи. Але поряд з обміном речовин і енергією в біологічних системах відбувається обмін інформацією, що має фундаментальне значення для розуміння  процесів диттєдіяльності. Іншим важливим  доповненням до фізичних теорій є принцип оберненого зв’язку. Патент на на цей принцип належить лише живій природі. Усвідомлення того факту відкрило широку можливість для моделювання біологічних функцій і процесів. Виходячи з системного підходу біофізика повинна відповісти на основне питання: як елементи фізико-хімічних рівнів організуються  в системне ціле, що володіє біологічними якостями (Рибін І.О., 1990).

Науково-дослідна робота нашої  кафедри зосереджується  в галузі  біофізики  раннього онтогенезу тварин (модельний об’єкт – риба в’юн) і  включає вивчення впливу зовнішніх фізико-хімічних факторів на структурно-функціональні характеристики зародкових клітин а також  математичне моделювання клітинних процесів  (керівник – доктор біологічних наук, професор Санагурський Д.І.)

На кафедрі виконуються дослідження за державною тематикою, з фонду фундаментальних досліджень та інноваційним фінансуванням.

При кафедрі є аспірантура зі спеціальності "Біофізика". За час існування  кафедри підготовано  1 доктора та 22 кандидати наук. Зараз навчаються 8 аспірантів. Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Біофізика", має тiснi контакти з кафедрами бiофiзики Київського, Харківського, Московського та Варшавського унiверситетiв, а також з органiзацiями Європейського та Американського бiофiзичних товариств. Кафедра є базовою органiзацiєю Львiвського вiддiлення Українського бiофiзичного товариства.

Базами виробничих практик і виконання курсових та дипломних робіт студентів є лабораторії кафедри, біофізична лабораторія Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та міжкафедральна  навчальна комп’ютерна лабораторія біологічного факультету, яка забезпечує студентам доступ до інформації в Інтернеті.

Випускники кафедри працюють як наукові співробітники в науково-дослідних установах біофізичного, біохімічного, медичного профілю; як викладачі середніх та вищих навчальних закладів,  в наукових установах Франції, Угорщини, США, Іспанії, Росії.

Можливими місцями працевлаштування випускників кафедри є біофізичні лабораторії в наукових установах та на виробництві, в системі  стандартизації та сертифікації промислових товарів та харчових продуктів, сертифікації лікарських та ветеринарних препаратів, використання новітніх комп’ютерних технологій.