Статті

Статті у фахових вітчизняних виданнях

 1. Мажак  К.Д. Біометричний аналіз прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за дії гелій-неонового лазерного випромінювання та озонованого фізіологічного розчину у  крові хворих на туберкульоз легень на тлі хіміотерапії / К.Д. Мажак, О.О. Отчич, Д.І. Санагурський / Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – №3 (71). – С. 47-55.

 2. Бішко О.І. Система антиоксидантного захисту у печінці та нирках щура за впливу гістаміну та гіпохлориту натрію / О.І. Бішко, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // Експерементальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2014. – Т. 3, № 67. – С. 33–43.

 3. Стадник І. Кінетична модель змін генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації / І. Стадник, Д. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Т. 1, № 29. – С.63– 70.  

 4. Отчич О.О. Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу  у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії / О.О. Отчич, К.Д. Мажак, Д.І. Санагурський // Біологічні студії/StudiaBiologica. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 91-100.

 5. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.
 6. Санагурський Д.І. Окисна модифікація білків у зародках в’юна Misgurnus Fossilis.L. упродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію / А.Р. Зинь, Н.П. Головчак, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 11-19
 7. Отчич О.О. Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання / Отчич О.О., К.Д. Мажак, Г.А. Іванов [та ін.] // Біологічні студії/StudiaBiologica. – 2013. – T.7, № 2. – С. 65-74.
 8. Мажак К.Д. Вплив хіміоозонотерапії на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз крові у хворих на туберкульоз легень / К.Д. Мажак, О.О. Отчич, Г.А. Іванов, Д.І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – №4 (64). – С. 32-40.
 9. Яцків О.М , Тарновська А.В. Причини і форми чоловічого непліддя та методи діагностики еякуляту як основного показника чоловічого здоров’я / О.М. Яцків, А.В. Тарновська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип 59. – С. 4 –20.
 10. Бішко О.І. Гістамін: фізико-хімічні та функціональні особливості / О.І. Бішко // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 40–57.
 11. Головчак Н.П. Вільнорадикальні процеси в серцевому м’язі птиці за дії гіпохлориту натрію // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 29–37.
 12. Отчич В. Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження / О. Брезвин, В. Отчич, І. Коцюмбас // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Випуск 62. – С. 242-249.
 13. Ficen S. Z. Biophysical study of novel oligoelectrolyte based non-viral gene delivery systems to mammalian cells / S. Z. Ficen, Z. Guler, N. Mitina, N. Finіuk, R. Stoika, A. Zaichenko, S. E. Ceylan // Journal of Gene Medicine.– 2013. – Vol. 15, № 5. – P. 193–204.
 14. Ye. Filyak A novel method for genetic transformation of yeast cells using oligoelectrolyte polymeric nanoscale carriers / Ye. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, O. Bilyk, V. Titorenko, O. Hrydzhuk, A. Zaichenko, R. Stoika // BioTechniques. – 2013. – Vol. 54, № 1. – P. 35–43.
 15. Арапетьян Е. Реакція насіння Asteralpinus L. (Asteraceae) на обробку мікроелементами / Арапетьян Е., Паляниця Б. // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 315–320.
 16. Боднарчук Н.О. Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних / Н.О. Боднарчук, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, №1-2. – С. 48–59.
 17. Генега А.Б. Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Na+ , K+-АТФази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна / А.Б. Генега, С.М. Мандзинець, М.В. Бура [та ін.] // Вісник Харків. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія Біофізичний Вісник. – 2011. – Вип. 26 (1). – С. 25-33.
 18. Головчак Н.П. Зміна інтенсивності ліпопероксидації й активності ферментів системи антиоксидантного захисту у тканині нирок птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій / Головчак Н.П., Коцюмбас Г.І., Галан М.Б. [та ін.] // StudiaBiologica/ Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 77–84.
 19. Зинь А.Р. Активність Nа+, K+-АТФази мембран зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію / Зинь А.Р., Мандзинець С.М., Головчак Н.П. [та ін.] // StudiaBiologica/ Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 3. – С. 59–66.
 20. Зинь А.Р. Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в'юна протягом раннього ембріогенезу / Зинь А.Р., Головчак Н.П., Тарновська А.В. [та ін.] // StudiaBiologica/ Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, № 1. – С. 67–76.
 21. Зинь А.Р. Сумарна активність Ca2+, Mg2+-АТФази мембран зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію / А.Р. Зинь, Н.П. Головчак, С.М. Мандзинець [та ін.] // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – № 2. – С. 39–44.
 22. Отчич О.О. Біологічні аспекти впливу озону на кров / О.О. Отчич // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 23–36.
 23. Семочко О. Аналіз впливу синього світла на активність Na+,K+–залежної, Mg2+–активованої АТФази плазматичних мембран зародків в’юна / О. Семочко, С. Мандзинець, М. Бура [та ін.] // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4. – С. 25 – 33.
 24. Семочко О. Перекисне окиснення ліпідів зародків в’юна за умов впливу синього та зеленого випромінювання / О. Семочко, С. Мандзинець, М. Бура [та ін.] // Фотобіологія та фотомедицина. – 2011. – Т. 8, № 2. – С. 82 – 87.
 25. Яремкевич О. Дисперсійний аналіз впливу похідних тіосульфокислот на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна за умов дослідження in vitro / О. Яремкевич, І. Поліщук, С. Мандзинець [та ін.] // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 54. – С. 38-46.
 26. Яремкевич О.C. Вплив похідних тіосульфокислот на транспортні системи зародків холоднокровних / О.С. Яремкевич, М.В. Бура, С.М. Мандзинець [та ін.] // Фізика живого. – 2012. – Т. 19, № 1. – С. 70–77.
 27. Яремкевич О., Поліщук І., Мандзинець С., Бура М., Санагурський Д., Лубенець В., Новіков В. Дисперсійний аналіз впливу похідних тіосульфокислот на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна за умов дослідження in vitro // Вісник Львівського університету, Сер. біол – 2011. – Вип. 54. – С. 38–46.

Статті в інших вітчизняних виданнях

 1. Коцюмбас І.Я. Особливості рідинно-хроматографічного визначення клозантелу в м’язовій тканини і молоці ВРХ / І.Я. Коцюмбас, В. І. Ткаченко, М. І. Березюк [та ін.] // Науково-технічний бюлетень. – 2012. – Вип. 13, № 3–4. – С. 370–375.
 2. Мажак К.Д. Алгоритм виявлення спадкової схильності до розвитку туберкульозу легень і його несприятливого перебігу / К.Д. Мажак, І.Л. Платонова, О.О. Отчич [та ін.] // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу: збірник матеріалів конф., Львів, травень 2012. – Львів, 2012. – Вип. 9. – С. 105–109.
 3. Мажак К.Д. Корекція прооксидантно-антиоксидантних процесів у хворих на туберкульоз легень при застосуванні хіміо-озонолазеротерапії / К.Д. Мажак, О.А. Ткач, О.О. Отчич [та ін.] // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу: збірник матеріалів конф., Львів, травень 2012. – Львів, 2012. – Вип. 9. – С. 79–82.
 4. Мажак К.Д. Особливості процесів вільнорадикального окиснення білків та ліпідів при туберкульозі легень за різних типів порушення метаболізму / К.Д. Мажак, О.А. Ткач, О.О. Отчич [та ін.] // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу: збірник матеріалів конф., Львів, травень 2012. – Львів, 2012. – Вип. 9. – С. 116–121.
 5. Мажак К.Д. Розподіл фенотипів гаптоглобіну серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легень / К.Д. Мажак, О.А. Ткач, Н.Є., В.П. Отчич [та ін.] // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу: збірник матеріалів конф., Львів, травень 2012. – Львів, 2012. – Вип. 9. – С. 109–112.
 6. Семочко О.М. Вплив випромінювання синього та зеленого спектра на процеси ліпопероксидації зародків в’юна / О.М. Семочко, С.М. Мандзинець, М.В. Бура [та ін.] // Фізика живого. – 2012. –Т. 19, № 2. – С. 24–31.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Бішко О.І. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію / О.І. Бішко, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, №2. – С. 75–90.
 2. Бішко О.І. Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на вільнорадикальні процеси у легеневій тканині щура / О.І. Бішко, Н.П. Головчак, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, №3. – C. 5–11.
 3. Отчич О.О. Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії / О.О. Отчич, К.Д. Мажак, Д.І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 91–100.
 4. Стадник І.В. Опис змін генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації / І.В. Стадник, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. Т. 8, № 1. – С.53–62.
 5. Яремчук М.М. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 34–49.
 6. Яремчук М.М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.

Статті у виданнях імпакт-фактором:

 1. Romaniuk М.S. The influence of low-intensity laser irradiation on the loach embryo cells / М.S. Romaniuk, M.V. Вura, S.M. Mandzynets, O.R. Kulachkovsky [et al.] // Cytology and Genetics. – 2014. – Vol. 48, № 3. – Р. 43–47.
 2. Стадник И.В. Описание кинетической модели изменений систем генетического контроля клеток в состоянии пролиферации и дифференциации / И.В. Стадник, Д.И. Санагурский // Биофизика. – 2014. – Т. 59, № 4. – С. 732–739.