Тези доповідей

Тези доповідей на міжнародних конференціях у 2016:

1.   Жучка К. Дисперсійний аналіз впливу катіонів кальцію та магнію на зміни показників перекисного окиснення ліпідів зародків в’юна на різних етапах розвитку / Жучка К., Тарновська А. //Молодь і поступ біології: Збірник тез ІIХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 19-21 травня 2016 р.– С. 25-27. 

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях у 2015:

 1. Жучка К. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна (Misgurnus fosillis L.) за дії бороцину та флюміквілу / Жучка К., Тарновська А. //Молодь і поступ біології: Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 20-23 квітня 2015 р.– С. 29-30.
 2. Тарновська А.В. Активність деяких ферментів системи антиоксидантного захисту у зародках в’юна (Misgurnus fosillis L.) впродовж раннього ембріогенезу за дії антибіотиків класу фторхінолони / Тарновська А.В., Санагурський Д.І.// VI з’їзд Українського біофізичного товариства: матеріали з’їзду, Луцьк – Світязь, 28-30 травня 2015 р. – С. 77-78.
 3. Тарновська А.В. Дослідження репродуктивної здатності сперматозоїдів у чоловіків різних вікових груп / Гриб Т., Шавалюк Я., Тарновська А., Яцків О., Санагурський Д. //Молодь і поступ біології: Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 20-23 квітня 2015 р.– С. 25.
 4. Отчич О. О. Особливості впливу лазерного випромінювання на прооксидантно-антиоксидантні процеси у  крові хворих на туберкульоз легень / О.О. Отчич, Д.І. Санагурський, К.Д. Мажак // Матеріали VI з’їзду Українського біофізичного товариства, 2015 р. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 28–30 травня 2015. – С. 9293.
 
 

Тези доповідей на міжнародних конференціях у 2014:

 1. Stadnyk I. V. Definition of speed rate constants in cells in a state of proliferation and differentiation / I.V. Stadnyk, D.I. Sanagursky // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики Еврика, 15–17 травня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 36.
 2. Stadnyk I.V. Critical parameters of transition of cells from proliferation to differentiation / I.V. Stadnyk, D.I. Sanagursky // V конференція: Фізичні методи в екології, біології, медицині, 18–21 вересня 2014 р. – Львів-Ворохта, 2014. – С. 33–36.
 3. Безкоровайний А. Перспективи застосування мас-спектрометрії для визначення ліпідного профілю зародків в’юна Misgurnus fossilis L. / А. Безкоровайний, А. Зинь, Н. Гарасим, Д. Санагурський // X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, Львів, 8–11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 9.
 4. Безкоровайний А.О. Ліпідний профіль в’юна Misgurnus fossilis L. В період запліднення та раннього ембріогенезу / А.О. Безкоровайний, А.Р. Зинь, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // «Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України» збірник тез м. Дніпропетровськ, 8–9 жовтня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 12.
 5. Бішко О.І. Вільнорадикальні процеси в печінці щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію / О.І. Бішко, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез X Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 8 – 11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 11–12.
 6. Стадник І. Визначення констант швидкостей реакцій перетворень в системах генетичного контролю клітин у стані проліферації і диференціації / І. Стадник, Д. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез Х Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 8–11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 14.
 7. Стадник І. Кінетична модель генетичного контролю клітин у стані проліферації і диференціації / І. Стадник, Д. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез ІХ Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 23.
 8. Стадник І.В. Критичні параметри переходу клітин зі стану проліферації у стан диференціації, визначені методами математичного моделювання / І.В. Стадник, Д.І. Санагурський // VI Українсько-польська науково-практична конференція Електроніка та інформаційні технології, 28–31 серпня 2014 р. – Львів-Чинадієво, 2014. – С. 97–99.
 9. Яремчук М.М. Активність Na+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового електромагнітного випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014. – Львів. – С. 15–16.
 10. Яремчук М.М. Кінетичні характеристики Nа+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, О.М. Семочко, М.В. Бура // VIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»: Харків, 2013. – С. 30–31.
 11. Яремчук М.М. Особенности гидролиза АТФ Na+, K+-АТФазой мембран зародышей вьюна при действии микроволнового электромагнитного излучения / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинец, Д.И. Санагурский // XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – 2014 г.
 12. Яремчук М.М. Показники системи антиоксидантного захисту зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Міжнар. наук. конф. «Механізми функціонування фізіологічних систем»: збірник тез, 15–17 жовтня 2014 р. – Львів. – С. 94.
 13. Яремчук М.М. Активность глутатионпероксидазы зародышей вьюна под. влиянием микроволнового излучения / М.М. Яремчук, Д.И. Санагурський // Актуальные проблемы медико-биологических дисциплін: сб. науч. тр. ІІІ Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. молодых ученых, аспирантов, студентов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – С. 23.

Тези доповідей на міжнародних конференціях у 2013:

 1. Санагурский Д.И. Активности глутатион-S-трансферазы зародышей вюна Misgurnus Fossilis L. на протяжении раннего эмбриогенеза под действием гипохлорита натрия / А.Р. Зынь, Н.П. Головчак, Д.И. Санагурский // Восьмая международная крымская конференция: Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии : программа и тезисы док., 22–28 сеньтября 2012 г. – Судак, 2012. – С. 28.
 2. Санагурський Д.І. Вплив гістаміну на вільнорадикальні процеси у легеневій тканині щура / О.І. Бішко, Н.П. Головчак, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: збірник тез IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. –С. 13–14.
 3. Санагурський Д.И. Процессы липопероксидации в сердечной мышце крыс при действии гистамина / О.И. Бишко, Н.П. Головчак., А.В. Тарновская, Д.И. Санагурский // Биология наука ХХІ века. 17-я Пущинская школа-конференция молодых ученых посвященная 50-летию Пущинского научного центра РАН, 21–26 апреля 2013 г. – Пущино, 2013. – С. 97–98.
 4. Отчич О. О. Модифікація активності прооксидантно-антиоксидантних процесів низькоенергетичним лазерним випромінюванням у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / О. О. Отчич, Д. І. Санагурський, К. Д. Мажак // IXМіжн. наук. конф. студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", м. Львів, 16–19 квітня 2013 р. – С. 21.

 5. Березюк М. Деякі аспекти дослідження структури м’язової тканини in vitro методом просторово-часової кореляції спеклів / М. Березюк, О. Максименко, В. Ткаченко, Д. Санагурський // ІХ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології”, 16-19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 12–13.
 6. Стадник І.В. Кінетична модель змін систем генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації / І.В. Стадник, Д.І.Санагурський // Молодь і поступ біології: ІХ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, 16-19 квітня 2013 р. – Львів, 2013 – С.15.
 7. Яремчук М. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на процеси ліпопероксидації зародків в’юна / М. Яремчук, М. Дика, Д. Санагурський // IX Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16-19 квітня 2013. – Львів, 2013. – С. 28.
 8. Генега А.Б. Мембранопов’язані процеси зародків в’юна за дії аланінового похідного 1,4-нафтохінону /А.Б. Генега, Д.І. Санагурський // Актуальні питання біологічної фізики і хімії: Збірник тез ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-26 квітня 2013 р. – Севастополь, 2013. – С.17–18.
 9. Генега А.Б. Динаміка трансмембранного потенціалу зародків за дії амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону / А.Б. Генега, Д.І. Санагурський // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 10-12 квітня 2013 р. – Суми, 2013. – С.101–102.
 10. Генега А.Б. Морфологічні зміни зародків в’юна за дії тирозинового похідного 1,4-нафтохінон / А.Б. Генега, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 16-19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 15-16.
 11. Отчич О. Модифікація активності прооксидантно-антиоксидантних процесів низькоенергетичним лазерним випромінюванням у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / О. Отчич, Д. Санагурський, К. Мажак // Молодь і поступ біології: збірник тез IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 21.
 12. Бішко О.І. Процеси перекисного окиснення ліпідів в крові за дії гістаміну / О.І Бішко, Н.П. Головчак, Д.І. Санагурський // Восьма міжнародна кримська конференція «Окисний стрес і вільнорадикальні патології», 22-28 вересня 2012 р. – Судак, 2012. – С.13.
 13. Бішко О.І. Вміст гістаміну в крові щурів за екзогенного його введення /О.І Бішко, Д.І. Санагурський // Друга Міжнародна конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму", 8-9 жовтня 2012р. – Київ, 2012. – С.8.
 14. Семочко О.М. Глутатіонпероксидазна активність зародків в’юна за впливу електромагнітного випромінювання зеленого діапазону / О.М. Семочко, Д.І. Санагурський // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 10-12 квітня 2013 р. – Суми, 2013 – С.101.
 15. Семочко О.М. Стан системи антиоксидантного захисту ембріональних клітин за впливу електромагнітного випромінювання видимого діапазону / О.М. Семочко, Д.І. Санагурський // Актуальні питання біологічної фізики і хімії: Збірник тез ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-26 квітня 2013 р. – Севастополь, 2013. – С.51–52.
 16. Семочко О.М. Стан системи антиоксидантного захисту ембріональних клітин за впливу електромагнітного випромінювання видимого діапазону / О.М. Семочко, Д.І. Санагурський // Молодь і поступ біології: Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 16-19 квітня 2013 р. – Львів, 2013.– С. 23.
 17. Фінюк Н. Фізико-хімічні та біологічні властивості нових поліамфолітних носіїв ДНК / Н. Фінюк, Є. Філяк, О. Заіченко, Мітіна Н., Стойка Р. // Молодь і поступ біології: збірник тез ІХ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 26–27.
 18. Абрашкін Р. Дослідження біотоксичності нових поліамфолітних носіїв для доставки ДНК / Абрашкін Р., Сторожук Ю., Фінюк Н., Романюк Н., Заіченко О., Мітіна Н., Терек О., Стойка Р. // Молодь і поступ біології: збірник тез ІХ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 189.
 19. Рябцева А. Термо- и рН-контролируемые биосовместимые функциональные полимерные носители лекарст и нуклеиновых кислот и наноразмерные системы их целевой доставки / А. Рябцева, Н. Митина, Н. Финюк, Р. Стойка, С. Эркелен, А. Заиченко // ІІІ Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: Россия - Украина - Беларусь», 19-22 ноября 2012 г. – Санкт-Петербург, Россия, 2012. – С. 413.
 20. Митина Н. Е. Биологигески активные наноразмерные супермолекулярные комплексы поверхностно-активных олигопероксидов ионной и неионной природы с лекарствами и ДНК в воде / Н. Е. Митина, А. А. Рябцева, О. С. Мягкота, Л. А. Иваницкая, Т. В. Скорохода, Е. З. Филяк, Н. С. Финюк,Н. М. Бойко, Р.С. Стойка, А. С. Заиченко // ІІІ Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: Россия - Украина - Беларусь», 19-22 ноября 2012 г. – Санкт-Петербург, Россия, 2012. – С. 434.
 21. Фінюк Н.С. Використання нового нанорозмірного полімерного носія для генетичної трансформації бактерійних клітин / Фінюк Н.С., Філяк Є.З., Заіченко О.С., Мітіна Н.Є., Стойка Р.С. // Міжнародна науково-практична конференція daRostim-2012 «МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ І МАЙБУТНЄ»: збірник матеріалів конференції, 19-22 листопада 2012 р. – Київ, 2012. – С. 329–330.
 22. Здвіжков Ю. Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмеісного носія на зміни активності Na+,-K+-АТФази зародків в’юна за упродовж раннього ембріогенезу / Ю. С. Здвіжков, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, О. С. Заіченко // VII Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери»: матеріали конференції, 20-23 листопада 2012 р. – Харків. –, 2012. – С. 14.
 23. Банах Б. Температурна залежність Na+/K+-АТФази зародків в’юна за умов впливу НІЛВ впродовж раннього ембріогенезу / Б. Банах, М. Романюк, С. Мандзинець, [та ін.] // IХ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16–19 квітня 2013 р. – Львів. – С. 9.
 24. Здвіжков Ю. Кінетичний аналіз впливу поверхнево-активного полімерного носія VEP-GMA-GRAFT-PEG на активність Na+/K+-АТФази зародків в’юна / Ю. Здвіжков, М. Бура, С.Мандзинець, [та ін.] // IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16–19 квітня 2013 р. – Львів. – С. 19.
 25. Томашівська М. Особливості кінетики Сa2+, Mg2+–АТР-азної активності зародків в’юна упродовж ембріогенезу / М. Томашівська, Ю. С. Здвіжков, С. М. Мандзинець [та ін.] // IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16–19 квітня 2013 р. – Львів. – С. 19.
 26. Berezyuk M. Application of biospeckles for assessment process in skeletal muscles / O. Maksymenko, L. Muravsky, M. Berezyuk, V. Tkachenko // 10th International Conference on Agrophysics, 5th-7th June, 2013. – Lublin, Poland, 2013. – P. 52.
 27. Berezyuk M. Laser speckle application for assessment process in skeletal muscles / O. Maksymenko, L. Muravsky, M. Berezyuk, V. Tkachenko // International scientific and technical conference «Laser technologies. Lasers and their application», 25-27 June 2013. – Truskavets, 2013. – P. 127–128.
 28. Здвіжков Ю. Дисперсійний аналіз впливу поверхнево-активного полімеру на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна за умов дослідження invitro / Ю. Здвіжков Ю, С. Мандзинець, М. Бура, О. Заіченко // VІІІ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 3-6 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С.17–18.
 29. Бено Ю. Кореляційний аналіз ростових показників дурману звичайного та фенхелю звичайного за дії омагніченої води / Ю. Бено, М. Дика, К. Скварко // IX Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 16-19 квітня 2013. – Львів, 2013. – С. 12–13.

Тези доповідей на міжнародних конференціях у 2012 р.:

 1. Бішко О.І. Процеси перекисного окиснення ліпідів в крові за дії гістаміну / О.І Бішко, Д.І. Санагурський // Восьма міжнародна кримська конференція «Окисний стрес і вільнорадикальні патології», Судак, 22–28 вересня 2012 р.– Судак, 2012.– С.12.
 2. Бішко О.І. Вміст гістаміну в крові щурів за екзогенного його введення / О.І Бішко, Д.І. Санагурський // Друга Міжнародна конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму", Київ, 8–9 жовтня 2012 р.– Київ, 2012. – С.8.
 3. Гайдович О.І. Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у рідких формах ветеринарних препаратів методом ВЕРХ / Гайдович О.І., Ткаченко В.І., Тарновська А.В. [та ін.] // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012. – С. 10–11.
 4. Генега А. Оцінка впливу фактора концентрацій амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Nа+, K+-АТФази протягом раннього ембріогенезу / А. Генега, С. Мандзинець, М. Бура [та ін.]// VIII Міжнар.наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.– С. 11.
 5. Гуменчик В. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз клітин селезінки курей за дії гіпохлориту натрію / Гуменчик В.О., Головчак Н.П., Тарновська А.В. [та ін.]// VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012. – С. 15– 16.
 6. Зинь А. Мембранопов’язані процеси зародків в’юна Мisgurnus fossilis L. протягом раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію / А. Р. Зинь, Н. П. Головчак, С. М. Мандзинець [та ін.] // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012. – С.18-19.
 7. Онісковець Т. Інтенсивність процесів ліпопероксидації та активність супероксиддисмутази у легенях птиці за дії гіпохлориту натрію / Онісковець Т., Головчак Н., Тарновська А. [та ін.] // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012. – С. 20 –21.
 8. Пархомик О.З. Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у твердих формах ветеринарних препаратів методом ВЕРХ / Пархомик О.З., Ткаченко В.І., Тарновська А.В. [та ін.] // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012.– С.21-22.
 9. Романюк М. Оцінка кінетичних параметрів зв’язування іонів Na+/K+-АТФазою зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу / М. Романюк, С. Мандзинець, М. Бура [та ін.] // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012.– С.22-23.
 10. Романюк М.С. Временная зависимость гидролиза АТФ Na+/K+-АТФазой ембриональных клеток вьюна / М.С. Романюк, С.М. Мандзинец, М.В. Бура [и др.] // Биология – наука ХХІ века: Сборник тезисов 16-ой Пущинской школы-конференции молодых ученых, Пущино, Россия, 16-21 апреля 2012 г. – Пущино, 2012. – С. 73.
 11. Яцків О.М. Аналіз кількісних і якісних показників еякуляту чоловіків у досліджуваних групах / Яцків О.М., Тарновська А.В., Санагурський Д.І. // VIII Міжнародна наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 3–6 квітня 2012.: тези доп. – Львів, 2012. – С.28–29.
 12. Finiuk N. Gene delivery using novel nanocarrier based on comb-like copolymer of DMAEMA-VEP / N. Finiuk, T. Vitak, Y. Filyak [et al.] // Regional Biophysics Conference 2012: Abstract book, Kladovo-Belgrade, Serbia, September 3-7, 2012. – Kladovo-Belgrade, 2012. – P. 123.
 13. Finiuk N. Toxicological studies of novel dmaem-containing nanopolymers / N. Finiuk, N. Zinchuk, N. Romanyuk [etal.] // ІІІ Міжнародний симпозіум «Внутрішньоклітинна сигналізація та розробка біологічно активних молекул», Львів, 17-23 вересня, 2012. – Львів, 2012. – С. 39.
 14. Танасієнко І. Розробка полімерного нанорозмірного носія для доставки генів у клітини рослин: дослідження його цитотоксичної дії і ДНК-зв’язувальних властивостей / Танасієнко І., Фінюк Н., Мітіна Н. [та ін.] // 3-й з’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом: збірник тез, Ялта, 16–20 травня, 2012. – Ялта, 2012. – С. 76.