Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізіології людини і тварин

                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної та виховної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2010 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

__________АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ______
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки ________6.030102 – ПСИХОЛОГІЯ_______________________
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності (тей)____________________________________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення ___ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ________
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

Кредитно-модульна система
організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2010

 

                                                                      

АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Робоча програма
(назва дисципліни) 
навчальної дисципліни для студентів
за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія,
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010.- ___ с.

 

Розробники: Федірко Н.В., доктор біологічних наук, доцент

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
Протокол № ___ від   “___” лютого 2010 р.

       Завідувач кафедрою _ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН _
                                                                       _______________________ (Клевець М.Ю.)
                                                                                                                                     (підпис)                            (прізвище та ініціали)        
“_____”___________________ 2010 р

Схвалено методичною радою за
напрямом підготовки 6.030102 – Психологія (шифр, назва)
Протокол № 3 від  “15” лютого 2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова     ______________________(Хамар І.С.)
                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

© Федірко Н.В., 2010
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань
0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям
6.030102 - Психологія
 (шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

1-й

1-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість
годин – 50  / 38

2-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

17 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 17 год.

 год.

Самостійна робота

16 год.

26 год.

ІНДЗ: Реферат

Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 2 : 1
для заочної форми навчання – 1 : 2

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів із особливостями філогенетичного та онтогенетичного розвитку морфо-функціональних  характеристик нервової системи

Завдання: полягає в тому, що вивчити особливості еволюційного розвитку різних типів та відділів нервової системи, а також особливості їх будови.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: етапи еволюційного розвитку центральної нервової системи та особливості будови її основних відділів.
вміти: розрізняти локалізацію та назву основних відділів центральної нервової системи та їх складових.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль І. Предмет, історія, значення анатомії та еволюції вищої нервової нервової діяльності, методи досліджень, фізіологічні функції, основні анатомічні поняття та терміни, ембріогенез та гістологічна будова нервової системи людини, загальна характеристика нервової тканини, загальний огляд нервової системи людини, фізіологія м’язів, будова і клітинна організація спинного мозку.
Тема 1. Предмет, методи, завдання і значення анатомії та еволюції нервової системи людини. Історичні відомості щодо розвитку та становлення анатомічних уявлень про будову центральної нервової системи. Розвиток анатомії у стародавньому світі. Епоха відродження: завершення етапу розвитку анатомії, як описової науки та розвиток натурфілософських поглядів. Новий етап розвитку знань про будову, функції та розвиток головного мозку у 19-му столітті (В.А.Бец, В.М.Бехтєрєв, Є.К.Сепп). Внесок І.М.Сєчєнова та І.П.Павлова у становлення понять про найголовніші особливості центральної нервової системи.
Тема 2. Основні анатомічні поняття та терміни. Загальні дані про тіло людини. Орієнтація в розміщенні частин тіла та орієнтувальні площини тіла людини. Основні терміни, які відображають розміщення органів. Основні етапи еволюційного розвитку центральної нервової системи та її будова. Дифузна, гангліонарна та трубчаста нервова система. Еволюційний розвиток нервової системи та поведінкових реакцій хордових.
Тема 3. Ембріогенез та гістологічна будова нервової системи людини. Розвиток мозкових міхурців та формування головної частини зародка хребетних. Розвиток окремих відділів центральної нервової системи: розвиток спинного мозку із каудального відділу нервової трубки, особливості розвитку довгастого мозку, мозочка, середнього мозку. Стадії розвитку переднього мозку і початкові етапи формування кінцевого мозку. Розвиток смугастого тіла, епіфіза та нейрогіпофіза.
Тема 4. Загальна характеристика нервової тканини. Ультраструктура нервової тканини. Гістогенез: зміни нервової трубки в процесі розвитку. Розвиток нервових клітин та гліальних клітин центральної нервової системи. Морфологія нейронів: тіло і відростки. Нервові волокна і нерви. Класифікація нейронів: уніполярні, біполярні та мультиполярні нейрони. Цитологічна будова нейронів. Типи зв'язків між нейронами. Рефлекторна дуга, як анатомічна основа рефлексів. Будова клітин глії. Астроцити, олігодедроцити та мікроглія. Мієлінізація нервових закінчень у ході еволюції. Оболонки та шлуночки мозку. Тверда мозкова оболонка і венозні пазухи. Павутинна оболонка. Послідовність етапів розвитку мозкових шлуночків у ссавців.
Тема 5. Черепно мозкові нерви.
Тема 6. Загальний огляд нервової системи людини: центральна і периферична нервова система, соматична та вегетативна нервова система. Дуга автономного рефлекса. Симпатична та парасимпатична нервова система. Елементи еволюції автономної нервової системи.
Тема 7. Будова і клітинна організація спинного мозку: сіра і біла речовина. Мікроструктура передніх, бокових і задніх рогів спинного мозку. Передні і задні спинномозкові корінці. Ретикулярна формація спинного мозку. Будова і функції спинномозкових нервів. Розвиток аферентних зв'язків спинного мозку у філогенезі хребетних. Міжнейронні зв'язки. Провідна система спинного мозку. Висхідні та нисхідні шляхи спинного мозку.

Змістовий модуль 2. Задній мозок та мозочок.

Тема 1. Довгастий мозок. Зовнішня будова. Загальний план будови довгастого мозку. Будова і розміщення важливих ядер стовбурової частини мозку, сенсорні та моторні ядра довгастого мозку, їх локалізація та функції. Ядра ділянки покришки довгастого мозку. Ретикулярні ядра довгастого мозку та їх структурно-функціональний зв'язок з ретикулярною формацією вищих відділів стовбура мозку. Основні провідні шляхи довгастого мозку. Ромбоподібна ямка.
Тема 2. Міст мозку. Особливості будови. Ядра та провідні шляхи моста мозку. Ретикулярна формація моста мозку. Основа та покришка моста мозку. Функції моста мозку.
Тема 3. Мозочок. Особливості еволюційного розвитку мозочка. Будова мозочка: черв'як, кора та підкоркові ядра. Будова кори мозочка та міжнейронних зв'язків у приматів. Клітинна організація мозочка. Поверхнева, структура мозочка. Розміщення та структурно-функціональний зв'язок з іншими відділами мозку. Спинно-мозочкові тракти. Провідні шляхи та аферентні зв'язки кори мозочка. Ядра мозочка та їх еферентні зв'язки з іншими відділами мозку.
Тема 4. Середній мозок. Основні відділи середнього мозку. Основа, покришка та ніжки середнього мозку. Покришка середнього мозку. Основні ядра вентральної частини середнього мозку. Роль середнього мозку в організації системних поведінкових реакцій. Провідні шляхи середнього мозку. Ретикулярна формація середнього мозку. Функції середнього мозку.
Тема 5. Головні відділи проміжного мозку: таламус, гіпоталамус та епіталамус. Структурна організація таламуса. Основні ядра таламуса. Гіпоталамус, як вищий центр регуляції вегетативних функцій. Структура гіпоталамуса. Основні ядра, провідні шляхи і зв`язки гіпоталамуса. Епіталамус: структура та функції. Міжнейронні зв'язки епіталамуса. Ретикулярна формація стовбурової частини. Функції проміжного мозку. Гіпофіз.

Змістовий модуль 3. Кінцевий мозок.

Тема 1. Загальна характеристика білої та сірої речовини півкуль кінцевого мозку. Проекційні, асоціативні та комісуральні волокна білої речовини. Підкоркові ядра білої речовини кінцевого мозку: смугасте тіло, бліда куля: макроструктура, гістологічна будова та зв'язки. Еволюційний розвиток півкуль головного мозку. Кінцевий мозок нижчих тварин: схема будови, нейронна організація та провідні шляхи. Кінцевий мозок вищих тварин.
Тема 2. Будова лімбічної системи та її функції. Центри лімбічної системи та їх роль у формуванні емоцій.
Тема 3. Нова кора, як вищий відділ центральної нервової системи людини. Цитоархітектоніка нової кори. Мієлоархітектоніка та зв'язки окремих шарів кори. Поля та частки кори великих півкуль. Борозни та завитки верхньобічної, нижньої та медіальної поверхонь великих півкуль.
Тема 4. Зони кори великих півкуль мозку - сенсорні, рухові та асоціативні. Зони шкірної, м'язово-суглобової та вісцеральної чутливості. Зорова, слухова, смакова та нюхова сенсорні зони кори великих півкуль головного мозку. Рухові зони кори. Асоціативні зони кори та їх роль у формуванні вищих психічних функцій та інтелекту людини.
Тема 5. Нейроанатомічні основи мови. Нейроанатомічні основи мислення, пам'яті та свідомості людини. Асиметрія мозку людини. Особливості постнатального розвитку та патологій нервової системи людини.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Предмет, історія, значення анатомії та еволюції вищої нервової діяльності, методи досліджень, фізіологічні функції, основні анатомічні поняття та терміни,

Т1. Предмет, методи, завдання і значення анатомії та еволюції нервової системи людини.

2

 

1

 

 

1

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

Т2. Основні анатомічні поняття та терміни.

2,5

0,5

 

1

 

1

1,5

0,5

 

 

 

1

Т3. Ембріогенез НС  людини.

4

1

 

1

 

2

2,5

0,5

 

 

 

2

Т4. Нервової тканини.

1,5

0,5

 

1

 

 

3,5

0,5

 

 

 

1

Т5. Черепно-мозкові нерви.

5

2

 

1

 

2

4

2

 

 

 

2

Т6. НС людини.

2

1

 

1

 

 

3,5

0,5

 

 

 

1

Т7. Будова спинного мозку

4

1

 

1

2

 

1,5

0,5

 

 

2

1

Разом зм модуль 1

19

7

 

7

2

5

14

5

 

 

2

8

Змістовий модуль 2. Задній мозок та мозочок.

Т8. Довгастий мозок

1,5

0,5

 

1

 

 

2,5

0,5

 

 

 

2

Т9. Міст мозку

1,5

0,5

 

1

 

 

2,5

0,5

 

 

 

2

Т10. Мозочок

3,5

0,5

 

1

2

 

1,5

0,5

 

 

 

1

Т11. Середній мозок

1,5

0,5

 

1

 

 

1,5

0,5

 

 

 

1

Т12. Проміжний мозок

3

1

 

1

 

1

2

1

 

 

2

1

Разом – зм. модуль 2

11

3

 

5

2

1

10

3

 

 

2

7

Змістовий модуль 3. Кінцевий мозок.

Т13. Біла та сіра речовини півкуль кінцевого мозку.

1,5

0,5

 

1

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Т14. Будова лімбічної системи та її функції.

1,5

0,5

 

1

 

 

1,5

0,5

 

 

 

1

Т15. Нова кора.

5

2

 

1

 

2

3

1

 

 

 

2

Т16. Зони кори великих півкуль мозку.

7

2

 

1

 

4

5

1

 

 

 

4

Т17. Нейроанатомічні основи мови

9

2

 

1

2

4

5

1

 

 

2

4

Разом – зм. модуль 3

24

7

 

5

2

10

15

4

 

 

2

11

Усього годин

56

17

 

17

6

16

38

12

 

 

6

26

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість годин

1

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість
годин

 •  

Предмет і значення анатомії та еволюції вищої нервової діяльності людини. Основні анатомічні поняття та терміни. Загальні дані про тіло людини. Орієнтація в розміщенні частин тіла та орієнтувальні площини тіла людини. Основні терміни, які відображають розміщення органів. Основні етапи еволюційного розвитку центральної нервової системи та її будова. Дифузна, гангліонарна та трубчаста нервова система. Еволюційний розвиток нервової системи та поведінкових реакцій хордових..

0,5

 •  

Ембріогенез та гістологічна будова нервової системи людини.

1

 •  

Загальна характеристика нервової тканини. Ультраструктура нервової тканини. Гістогенез: зміни нервової трубки в процесі розвитку. Оболонки та шлуночки мозку.

1

 •  

Черепно мозкові нерви.

1

 •  

Загальний огляд нервової системи людини: центральна і периферична нервова система, соматична та вегетативна нервова система.

1

 •  

Будова і клітинна організація спинного мозку.

1

 •  

Будова довгастого мозку .

1

 •  

Будова моста мозку.

1

 •  

Будова мозочка. 

1

 •  

Будова середнього мозку. Функції середнього мозку.

1

 •  

Головні відділи проміжного мозку: таламус, гіпоталамус та епіталамус.

1

 •  

Загальна характеристика білої та сірої речовини півкуль кінцевого мозку. Проекційні, асоціативні та комісуральні волокна білої речовини. 

1

 •  

Будова лімбічної системи та її функції. Центри лімбічної системи та їх роль у формуванні емоцій.

1

 •  

Нова кора, як вищий відділ центральної нервової системи людини. Цитоархітектоніка нової кори. Мієлоархітектоніка та зв'язки окремих шарів кори. Поля та частки кори великих півкуль. Борозни та завитки верхньобічної, нижньої та медіальної поверхонь великих півкуль.

1

 •  

Зони кори великих півкуль мозку - сенсорні, рухові та асоціативні. Зони шкірної, м'язово-суглобової та вісцеральної чутливості. Зорова, слухова, смакова та нюхова сенсорні зони кори великих півкуль головного мозку. Рухові зони кори. Асоціативні зони кори та їх роль у формуванні вищих психічних функцій та інтелекту людини. 

1

 •  

Нейроанатомічні основи мови. Нейроанатомічні основи мислення, пам'яті та свідомості людини.

0,5

 

Разом

17

8. САМОСТІЙНА  РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість
годин

 •  

Основні анатомічні поняття та терміни.

1

1

 •  

Ембріогенез та гістологічна будова нервової системи людини.

2

2

 •  

Загальна характеристика нервової тканини.

 

1

 •  

Черепно мозкові нерви.

2

2

 •  

Загальний огляд нервової системи людини.

 

1

 •  

Будова спинного мозку

 

1

 •  

Довгастий мозок

 

2

 •  

Міст мозку

 

2

 •  

Мозочок

 

1

 •  

Середній мозок

2

1

 •  

Проміжний мозок

1

1

 •  

Будова лімбічної системи та її функції.

 

1

 •  

Нова кора.

 

2

 •  

Зони кори півкуль кінцевого мозку

4

4

 •  

Нейроанатомічні основи вищих психічних функцій

4

4

 

Разом

16

26

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті. Написання рефератів.
Теми рефератів

 • Становлення знань про будову нервової системи у Стародавній Греції. Єгипті. Індії та Китаї.
 • Знання про будову та роль нервової системи в епоху Середньовіччя та Відродження. Андрій Везалій - роль в історії анатомії нервової системи.
 • Становлення науково-аналітиного погляду на будову нервової системи людини у ХVІ - ХІХ ст.
 • Значення анатомії та еволюції центральної нервової системи. Загальна характеристика нервової системи людини.
 • Внесок вчених Київського університету у всесвітню скарбницю знань про будову та функції центральної нервової системи людини.
 • Онтогенетичні патології розвитку мозку: причини і наслідки.
 • Особливості будови та класифікація нейронів.
 • Рефлекторна дуга, як анатомічна основа рефлекторної функції центральної нервової системи .
 • Основні етапи еволюційного розвитку заднього мозку.
 • Роль клітин глії забезпеченні функцій нервової системи людини.
 • Гемато-енцефалічний бар’єр та цереброспінальна рідина.
 • Ретикулярна формація заднього мозку. Вплив на емоційну сферу людини.
 • Роль гіпоталамуса у регуляції поведінкових реакцій.
 • Гіпоталамо-гіпофізарна система організму людини.
 • Еволюція базального ядерного комплексу.
 • Гіпофіз та епіфіз.
 • Рефлекторна функція спинного мозку ссавців.
 • Роль підкоркових ядер у формуванні емоцій.
 • Кора півкуль головного мозку людини.
 • Коркові центри аналізаторів.
 • Анотомо-фізіологічні основи формування емоцій.
 • Роль лімбічної системи у формуванні емоційного стану людини.
 • Основні етапи еволюційного розвитку кори великих півкуль людини (архіокортекс, палеокортекс, неокортекс).
 • Порівняльна характеристика півкуль великого мозку нижчих та вищих тварин.
 • Роль асоціативних зон кори у формуванні вищих психічних функцій та інтелекту людини.
 • Анатомічні основи формування короткочасної та довготривалої пам'яті.
 • Нейроанатомічні основи уваги.
 • Морфо-функціональні особливості асиметрії мозку людини.
 • Нейроанатомічні основи голосового апарату.
 • Нейроанатомічні основи мислення та свідомості.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

До здачі модуля допускаються студенти, що успішно відпрацювали лабораторні заняття.
Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 5 балів.

Змістовий модуль 2. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 5 балів.

Змістовий модуль 3. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання лабораторних завдань – до 10 балів.

 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
для екзамену


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

50

100

Т1 - Т7

Т8 - Т12

Т13 - Т17

15 балів

15 балів

20 балів

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка  ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

залік

А

90 – 100

5

Відмінно

 

зараховано

 

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 • В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. Анатомия нервной системы. М., 2006.
 • Н.В. Воронцова, Н.М. Климова, А.М. Менджерицкий. Анатомия центральной нервной системы. М., 2005
 • Щербатых Ю. В., Туровский Я. А.Анатомия центральной нервной системы для психологов: Учебное пособие. Санкт-Петербург. 2007.
 • Жуков В.В., Пономарева Е.В. Анатомия нервной системы: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998.
 • В.В.Жуков, Е.В.Пономарева. Физиология нервной системы: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1999.
 • Анатомия человека. (под ред. В.И. Козлова). — Москва, 1978.
 • Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас анатомии человека. — Москва, 1998.
 • Кравчук С.Ю. Анатомія людини. Том 2. Чернівці, 1998.
 • Титова К.Т., Гладышева А.А. Анатомия человека. — Москва, 1985.
 • Свиридов А.И. Анатомия человека. — Киев, 1976.

Допоміжна

 • Бобін В.В., Ведяєв Ф.П. Мозок і його функції. — Київ, 1971.
 • Воробьёва Е.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. — Москва, 1975.
 • Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. — Київ, 1972.
 • Гусев А.С., Сергеев Ю.П. Анатомия (с основами гистологии и эмбриологии). — Москва, 1970.
 • Краев А.В. Анатомия человека. В 2 томах. — Москва, 1978 (том II).
 • Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. Москва, 1979.
 • Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. — Київ, 1991.
 • Основы физиологии (под ред. П. Стёрки). — Москва, 1984.
 • Поляков Г.И. Эволюция нервной системы. — Москва—Ленинград, 1937.
 • Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. — Ленинград, 1969
 • Самусев О.П., Селин Ю.М. Анатомия человека. — Москва, 1995.
 • Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. — Москва, 1976.
 • Сауляк-Савицька М.М. Анатомія людини. — Київ, 1966.
 • Свиридов А.И. Анатомия человека. — Киев, 1976.
 • Семёнов С.П. Морфология вегетативной нервной системы и интерорецепторов. — Ленинград, 1965.
 • Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. Том ІІІ. Москва, 1968.
 • Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини. — Київ, 1992.
 • Татаринов В.Г. Анатомия и физиология. — Москва, 1967.
 • Титова К.Т., Гладышева А.А. Анатомия человека. — Москва, 1985.
 • Тонков В.М. Підручник нормальної анатомії людини. Том II. — Київ, 1956.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Програма спецкурсу «Анатомія і еволюція вищої нервової діяльності»
2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
3. Бібліотека кафедри фізіології людини і тварин
4. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |