Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2013 р.
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Хронобіологія
 
 
спеціальність  7.04010201 − біологія
факультет       біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЬВІВ – 2013


 
Робоча програма «Хронобіологія» для студентів за спеціальністю 7.04010201 − біологія   „___” ________, 2013 р. − 8 с.
 
 
 
Розробники: Іккерт О.В., кандидат біологічних наук, доцент
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № 1 від   “30” серпня 2013 р.
 
   Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
  ___________________________/ проф. Манько В.В./
                                                                    (підпис)                           
“_____”___________________ 2013 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “ 30” серпня  2013 р.
 
“_____”_________2013 р. Голова     ______________    /доц. Микієвич І.М. /
                                                                                                                     (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó Іккерт О.В., 2013
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2013


1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Найменування
показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
0401-природничі науки
(шифр, назва)
Нормативна
 
 
Модулів – 1
Напрям
 (шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Спеціальність
(професійне спрямування)
 7.04010201 − біологія
 -й
6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання -
Семестр
Загальна кількість
годин – 108
11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
спеціаліст
 
 год.
18 год.
Практичні, семінарські
 год.
год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
год.
90 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для заочної форми навчання –1:5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Мета: сформувати у студентів систему знань щодо фізіологічних механізмів біологічних ритмів, що мають місце в організмі людини і тварин та роль цих процесів у життєдіяльності.
Завдання: охарактеризувати основні біоритми та механізми їх виникнення, роль біологічних ритмів у повсякденному житі та пристосувальних реакціях організмів.
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні біологічні ритми в організмі людини і тварин та загальні принципи їхньої регуляції
вміти: класифікувати біологічні ритми, передбачити зміни у функціонуванні організму у випадку порушення того чи іншого біоритму.
 
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Змістовний модуль І
Хронобіологія як наука про біоритми. Добові ритми
Тема 1. Предмет та завдання хронобіології. Історія її розвитку. Класифікація біоритмів. Методи дослідження хронобіології.Предмет дослідження хронобіології. Історія розвитку хронобіології. Поняття про біологічний ритм. Класифікація біологічних ритмів. Екзогенні, ендогенні та змішані екзогенно-ендогенні ритми. Екологічні (адаптивні) та фізіологічні ритми. Основні правила проведення хронобіологічних досліджень. Характеристика основних методів обробки хронобіологічних даних. Методи визначення параметрів ритму: амплітуди, періоду, частоти, фази.
Тема 2. Загальна характеристика добових біоритмів. Період добового (циркадіанного) ритму. Ступінь ендогенності добових ритмів. Закономірності змін фази добового ритму. Правило Ашоффа.
Тема 3. Нейроендокринний контроль добових біоритмів.Загальні принципи регуляції добових біоритмів. Гормональна регуляція добових біологічних ритмів у безхребетних. Нейроендокринна регуляція біологічних ритмів у хребетних. Природа центрального осцилятора та його властивості у птахів, у ссавців та інших тварин.
Гіпотези про клітинні периферичні осцилятори. Різні ферментативні реакції та метаболічні цикли з наявністю зворотних зв’язків в якості клітинного осцилятора. Модель "хронона". Мембранна модель. Модель футильних циклів.
Тема 4. Добові біоритми людини. Загальна характеристика добових біоритмів у людини. Добові ритми температури тіла. Добові ритми серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, нервової, ендокринної, м’язевої систем. Добові ритми обміну речовин. Ритми чутливості до хімічних речовин. Ритми працездатності. Індивідуальні особливості добових ритмів людини.
Тема 5. Порушення циркадної системи організму. Десинхронози. Порушення добових ритмів у людини. Поняття про десинхронози. Порушення сну, їх профілактика. Порушення добових ритмів різних органів та систем органів, їх профілактика та лікування.
 
Змістовний модуль ІІ
Місячні, сезонні, ультрадіанні, інфрадіанні та багаторічні біоритми
Тема 6. Загальна характеристика сезонних біоритмів.Поняття про сезонні цирканнуальні ритми. Еволюційно-адаптивне значення сезонних біоритмів. Приклади сезонних біоритмів у тварин та рослин. Зимова сплячка та діапауза. Сезонні міграції. Поняття про діапаузу. Механізми переходу тварин в діапаузу. Зимова сплячка я к різновид діапаузи. Приклади діапаузи у безхребетних. Сезонні міграції тварин. Механізми орієнтації тварин під час сезонних міграцій. Регуляція міграційної активності. Сезонний ритм розмноження тварин. Адаптивне значення сезонності розмноження у живих організмів. Структурні та функціональні зміни в репродуктивній системі під час сезону розмноження. Регуляція сезонності розмноження. Механізми активації репродуктивної активності. Фоторефрактерність.
Тема 7. Сезонні ритми у людини.Приклади сезонних ритмів у людини. Сезонні коливання темпів росту, ваги тіла, рівня гормонів, тощо. Сезонний ритм смертності. Сезонні загострення ряду хвороб. Вплив соціально-культурних факторів на сезонні біоритми людини.
Тема 8. Загальна характеристика місячних ритмів.Геофізічні основи виникнення припливів і відпливів. Динаміка змін амплітуди відпливів та припливів. Літораль, сублітораль та супралітораль. Різновиди місячних ритмів.
 
       
  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовний модуль І. Хронобіологія як наука про біоритми. Добові ритми
 
Т1.Предмет та завдання хронобіології
 
 
 
 
 
 
7
2
 
 
 
5
Т2.  Загальна характеристика добових біоритмів.
 
 
 
 
 
 
12
2
 
 
 
10
Т3. Нейроендокринний контроль добових біоритмів
 
 
 
 
 
 
17
2
 
 
 
15
Т.4. Добові біоритми людини.
 
 
 
 
 
 
12
2
 
 
 
10
Т.5. Порушення циркадної системи організму.
 
 
 
 
 
 
12
2
 
 
 
10
Разом – зм. модуль 1
 
 
 
 
 
 
60
10
 
 
 
50
Змістовний модуль ІІ. Місячні, сезонні, ультрадіанні, інфрадіанні
та багаторічні біоритми
Т.6.Загальна характеристика сезонних біоритмів
 
 
 
 
 
 
19
4
 
 
 
15
Т.7. Сезонні ритми у людини.
 
 
 
 
 
 
17
2
 
 
 
15
Т.8. Загальна характеристика місячних ритмів.
 
 
 
 
 
 
12
2
 
 
 
10
Разом – зм. модуль 2
 
 
 
 
 
 
48
8
 
 
 
40
Усього годин
 
 
 
 
 
 
108
18
 
 
 
90
 
 
  1. Теми семінарських занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
                                                                                                            
  1. Теми практичних занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
 
                                                                                                            
  1. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА
з/п
Назва теми
Кількість
годин
 
заочне
1.
Основні правила проведення хронобіологічних досліджень. Характеристика основних методів обробки хронобіологічних даних.
5
2.
Поняття про біологічний ритм. Класифікація біологічних ритмів. Загальна характеристика добових біоритмів.
5
3.
Добові біоритми у тварин.Добові ритми активності. Денні та нічні тварини. Добові репродуктивні ритми.
10
4.
Нейроендокринна регуляція біологічних ритмів у хребетних.
10
5.
Організація циркадної системи в організмі.
5
6.
Еволюція циркадної системи організму.
5
7.
Загальна характеристика добових біоритмів у людини.
5
8.
Порушення циркадної системи організму. Десинхронози.
10
9.
Загальна характеристика місячних ритмів.Геофізічні основи виникнення припливів і відпливів.
5
10.
Місячно-добові припливно-відпливні ритми
5
11.
Місячно-місячні біоритми.
5
12.
Зимова сплячка та діапауза. Сезонні міграції.
10
13.
Сезонні коливання темпів росту, ваги тіла, рівня гормонів.
5
14.
Багаторічні ритми та мегатритми.
5
 
 
90
 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Не передбачено навчальною програмою.
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (ілюстрації, демонстрації).
 
 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1 (20 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:
-          модульна контрольна робота – 30 балів;
Змістовий модуль 2 (30 балів):
-          модульна контрольна робота   – 20 балів;
 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
 
Змістовий модуль 2
50
100
Т1 – Т5
Т6 – Т8
30 балів
20 балів
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів
 
 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку
 
Залік
А
90 – 100
5
Відмінно
 
 
Зараховано
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.           Биологические ритмы. / Под ред. Ю. Ашоффа. – М.: Мир, 1984. – в 2-х томах (Т. 1. – 414 с.; Т. 2. – 262 с.) .
2.           Губин Г.Д., Герловин Е.Ш. Суточные ритмы биологических процессов. – Новосибирск: Наука, 1980. – 278 с.
3.           Деряпа Н.Ф., Мошкин М.П., Посный В.С. Проблемы медицинской биоритмологии. – М.: Медицина, 1985. – 208 с.
4.           Детари Л., Карцаги В. Биоритмы. – М.: "Мир", 1984. – 160 с.
5.           Дзержинський М.Е. Нейроендокринна регуляція сезонного циклу розмноження птахів. – Київ: Сільгоспосвіта, 1996. – 282 с.
6.           Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Ритмы жизни. – М.: Медицина, 1991. – 176 с.
7.           Ерданов Г.Л. Биологические ритмы и принципы синхронизации в экологических системах (хроноэкология). – Томск, 1991. – 217 с.
8.           Зидермане А.А. Некоторые вопросы хронобиологии и хрономедицины. – Рига: Зинатне, 1988. – 214 с.
9.           Фельдман Г.Л. Биоритмология. – Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1982. – 80 с.
10.       Аппель В.А. Биоритмы: подходите ли вы друг другу.– М.: Интерэксперт, 1996.– 234 с.
11.       Гурова А.І. Вікові особливості біоритмічної організації функціональної активності серцево-судинної системи людини: Автореф. дис... канд. біол. Наук.–Х., 2004.– 17 с.
12.       Коцан І.Я., Журавльов О.А. Біоритмологія: Лабораторний практикум.– Луцьк: РВВ "Вежа", 2006.– 40 с.
13.       Рыбаков В.П. Биоритмы на службе здоровья.– М.: Советский спорт, 2001.– 109 с.
14.       Ужегов Г. Биоритмы на каждый день.– М.: Фаир, 1997.– 608 с.
15.       Хоромський Л.М., Свистун Р.В. Біоритми органів людини (біоритми порожнистих органів черевної порожнини).– Т.: ТДМУ "Укрмедкнига", 2005.– 220 с.
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 
chronobiology.ucsd.edu
 
 
 
 


Питання винесені на самостійне опрацювання
при вивченні предмету «Хронобіологія»
Основні правила проведення хронобіологічних досліджень. Характеристика основних методів обробки хронобіологічних даних.
Поняття про біологічний ритм. Класифікація біологічних ритмів. Загальна характеристика добових біоритмів.
Добові біоритми у тварин.Добові ритми активності. Денні та нічні тварини. Добові репродуктивні ритми.
Нейроендокринна регуляція біологічних ритмів у хребетних.
Організація циркадної системи в організмі.
Еволюція циркадної системи організму.
Загальна характеристика добових біоритмів у людини.
Порушення циркадної системи організму. Десинхронози.
Загальна характеристика місячних ритмів.Геофізічні основи виникнення припливів і відпливів.
Місячно-добові припливно-відпливні ритми.Місячно-добові ритми, механізми їх виникнення. Приклади місячно-добових припливно-відпливних ритмів у тварин літоральної зони. Місячно-добові ритми у сухопутних тварин.
Місячно-місячні біоритми.Місячно-місячні ритми, механізми їх виникнення. Приклади місячно-місячних біоритмів у тварин.
Характеристика ультрадіанних та інфрадіанних біоритмів. Багаторічні ритми та мегатритми. Характеристика ультрадіанних біоритмів. Період та частота ультрадіанних ритмів, їх фізіологічне значення. Характеристика інфрадіанних біоритмів. Період та частота інфрадіанних ритмів, їх фізіологічне та адаптивне значення. Поняття про багаторічні ритми. Приклади багаторічних біоритмів у живих організмів, можливі причини їх виникнення.
Добові біоритми у тварин.Добові ритми активності. Монофазна, дифазна та поліфазна активність. Денні та нічні тварини. Добові репродуктивні ритми. Добові ритми живлення. Добові міграції. Добовий "біологічний годинник" та орієнтація в просторі. Гіпотези стосовно способів орієнтації тварин у просторі.
Регуляція добових ритмів у клітині. Генетичний контроль добових біоритмів. Організація циркадної системи в організмі. Поняття про центральні та периферичні осцилятори та взаємозв’язки між ними. Моноосциляторна, мультиосциляторна ієрархічна та мультиосциляторна неієрархічна моделі.
Генетика ендогенної циркадної системи організму. Поняття про часові гени. Часові гени у дрозофіли. Часові гени у ссавців.
Еволюція циркадної системи організму. Можливі механізми виникнення добових ритмів. Адаптивне значення упереджуючої програми. Перехід від зовнішньої до внутрішньої добової ритміки. Поява внутрішнього ендогенного добового осцилятора. Подальша еволюція "біологічного годинника": вимірювання часу, фотоперіодизм, орієнтація в просторі, рефлекси на час.
Зимова сплячка та діапауза. Сезонні міграції.
Сезонні коливання темпів росту, ваги тіла, рівня гормонів.
Багаторічні ритми та мегатритми.

  

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |