Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
                         доц. Мамчур З.І.
“______”_______________2013  р.
           
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
 
 
спеціальність          8.04010212 – фізіологія людини і тварин
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2013 рік


                                                                      
 
Робоча програма «Основи патологічної фізіології»  для студентів                                     
спеціальності _8.04010212 – фізіологія людини і тварин.
 „30”серпня 2013 р. - 8 с.
 
 
Розробники:доц. Король Т.В.
 
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № 1  від  “30” серпня  2013 р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 
                                                            _________________ /   проф.Манько В.В. /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 20 13 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “   ”                2013 р.
 
“_____”________________2013 р.    Голова     _______________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ó Король Т.В., 2013
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2013
 
 
 
              
1.     Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
0401 – природничі науки
 (шифр і назва)
За вибором
 
Напрям підготовки
 
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування)
8.04010212 – фізіологія людини і тварин
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3
1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)
Семестр
Загальна кількість годин -108
1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента - 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр біології
36 год.
 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
72 год.
 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:2
 
 
 
 
 


 
 
 
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни
  Мета: сформувати поняття про типові патологічні процеси та механізми розвитку патології органів і систем органів.
Завдання: ознайомити студентів із загальними поняттями про здоров’я і хворобу, загальною патофізіологією клітини, роллю чинників зовнішнього середовища у патологічному процесі, значенням властивостей організму у походженні захворювань та механізмами відновлення порушених функцій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: загальні поняття про здоров’я і хворобу, патофізіологію клітини, ролі чинників зовнішнього середовища у патологічному процесі, значення властивостей організму у походженні захворювань та механізми відновлення порушених функцій.
вміти: характеризувати методи патанатомії і патофізіології, функціональні і морфологічні зміни, що виникають в організмі під час хвороби, пояснити суть найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із позицій єдності структури і функції.
 
3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Методи патанатомії і патофізіології. Загальні поняття про хворобу. Роль факторів зовнішнього середовища у патологічному процесі. Механізми відновлення порушених функцій.
Тема 1. Патологія як навчальна дисципліна. Короткий історичний нарис розвитку патанатомії і патфізіології. Методи патанатомії і патофізіології.
Тема 2. Загальні поняття про хворобу. Здоров’я і хвороба. Поняття про патологічний процес і патологічний стан. Загальні принципи класифікації захворювань.
Тема 3. Роль факторів зовнішнього середовища у патологічному процесі. Соціальні і психічні причини захворювань.
Тема 4. Значення властивостей організму у походженні захворювань. Роль спадковості, конституції і віку у патології. Старіння організму.
Тема 5. Реактивність організму: види і механізми. Реактивність та інфекційний процес.
Тема 6. Імунітет і алергія. Алергічні реакції. Автоімунні пошкодження.Алергія і анафілаксія.
Тема 7. Механізми відновлення порушених функцій. Компенсація функцій.
Тема 8. Загальна патофізіологія клітини. Загальні реакції організму на пошкодження клітин. Механізми адаптації. Стрес-реакція.
 
Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси.
Тема 9. Типові патологічні процеси. Розлади периферійного кровообігу.
Тема 10. Запалення: види, етіологія, патогенез і морфологія. Схема розвитку запалення. Вплив нервової і ендокринної системи на запалення. Теорії запалення.
Тема 11. Патологія терморегуляції .Переохолодження. Перегрівання. Пропасниця: причини, механізми розвитку, основні стадії. Значення гарячки для організму.
Тема 12. Порушення обміну речовин. Порушення основного і енергетичного обміну. Голодування. Авітамінози. Ожиріння. Зневоднення. Набряки і водянка. Утворення каменів і конкрементів. Порушення кислотно-лужної рівноваги.
Тема 13. Основи патологічної фізіології тканинного росту. Атрофії і дистрофії. Пухлини: Особливості будови, ріст і розвиток. Канцерогенні фактори. Теорії розвитку пухлин.
Тема 14. Основи патології окремих систем органів. Патологія крові і кровотворних органів.
 
Змістовий модуль 3. Патологічна фізіологія органів і систем.
Тема 15. Основи патології серцево-судинної системи. Розлади гемодинаміки. Порушення функцій провідної системи. Аритмії. Основні захворювання серцево-судинної системи.
Тема 16. Патологія дихання. Компенсаторно-пристосувальні механізми при порушенні дихання. Показники недостатності зовнішнього дихання. Гіпоксія. Розлади тканинного дихання. Захворювання органів дихання.
Тема 17. Патофізіологія травлення. Основні причини недостатності травлення. Розлади функцій окремих відділів органів травної системи. Наслідки виділення різних відділів шлунково-кишкового тракту.
Тема 18. Патологічна фізіологія нирок і сечовиділення. Ниркова недостатність. Порушення діурезу. Основні захворювання нирок.
Тема 19. Патологічна фізіологія ендокринної системи. Загальна етіологія і патогенез ендокринних порушень. Порушення механізму зворотного зв’язку ендокринної регуляції.
Тема 20. Основні причини розладів функцій нервової системи. Запальні і дистрофічні зміни в мозку і мозкових оболонках. Розлади функцій центральної нервової системи. Порушення інтегративних процесів у нервовій системі. Розлади функцій вегетативної нервової системи
Тема 21. Розлади вищої нервової діяльності. Емоційні розлади. Експериментальна терапія порушень ВНД.
 
 
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
Л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методи патанатомії і патофізіології. Загальні поняття про хворобу. Механізми відновлення порушених функцій.
Т1. Методи патанатомії і патофізіології. . Здоров’я і хвороба. Класифікація хвороб
10
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Т2. Соціальні і психічні причини захворювань.
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т 3. Значення властивостей організму у походженні захворювань
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т4. Реактивність організму.
5
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т5. Імунітет і алергія.
10
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Т6. Механізми відновлення порушених функцій.
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т7. Загальна патофізіологія клітини.
10
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Разом – за змістовим модулем 1
41
13
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси.
Т8. Розлади периферійного кровообігу.
8
2
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т 9. Запалення.
7
1
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т10. Патологія терморегуляції. Порушення обміну речовин.
8
2
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т11.Атрофії і дистрофії. Пухлини.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т12. Патологія крові і кровотворних органів.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – за змістовим модуль 2
35
9
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 3. Патологічна фізіологія органів і систем
Т13. Патологія серцево-судинної системи.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т14. Патологія дихання.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т15. Патофізіологія травлення.
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т16. Патологія нирок і сечовиділення.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т17. Патологія ендокринної системи
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т18. Причини розладів функцій нервової системи
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т19. Розлади ВНД Емоційні розлади.
2
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Разом – за змістовим модулем 3
32
14
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
Усього годин
54
36
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Теми семінарських занять
Не передбачено програмою.
                                                                                                            
6. Теми практичних занять
Не передбачено програмою.  
                                                                                                        
7. Теми лабораторних занять
Не передбачено програмою.
 
8. Самостійна робота
 
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1.
Здоров’я і хвороба. Поняття про патологічний процес і патологічний стан.
4
2.
Загальні принципи класифікації захворювань.
4
3.
Реактивність організму: види і механізми. Реактивність та інфекційний процес
4
4.
Імунітет і алергія
8
5.
Загальна патофізіологія клітини
8
6.
Типові патологічні процеси. Розлади периферійного кровообігу.
6
7.
Запалення
6
8.
Патологія терморегуляції
6
9.
Основи патологічної фізіології тканинного росту. Атрофії і дистрофії.
2
10.
Пухлини: Особливості будови, ріст і розвиток. Канцерогенні фактори. Теорії розвитку пухлин
2
11.
Компенсаторно-пристосувальні механізми при порушенні дихання. Показники недостатності зовнішнього дихання.
4
12.
Патологія серцево-судинної системи
4
13.
Патологія крові і кровотворних органів
4
14.
Патологічна фізіологія нирок і сечовиділення. Ниркова недостатність. Порушення діурезу.
4
15.
Патологія ендокринної системи
4
16.
Розлади ВНД. Емоційні розлади.
2
 
Разом
72
 
9. Індивідуальні завдання
Не передбачено програмою.
 
 
 
10. Методи навчання
                                                                                                   
Словесні – лекція.
Наочні – ілюстрація, демонстрація.
Практичні – розв’язування ситуаційних задач.
 
11. Методи контролю
Поточний контроль – письмовий тестовий контроль кожного з трьох змістових модулів.
Підсумковий контроль – екзамен.
 
                                                                      
12. Розподіл балів, які отримують студенти
 
Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль
2
Змістовий модуль
3
50
100
Т1
Т…
Т9
Т10
Т11
Т…
Т15
Т16
Т..
Т19
Т20
Т21
15
15
20
Т1, Т2 ... Т21 – теми змістових модулів.
 
 
 
 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
 
 
 
13. Методичне забезпечення
Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
 
 
14. Рекомендована література
Базова
1.            1. Порушення обміну р Томск: Изд-во Том.ун-та, 1994. – 452 с.
2.            Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека. – Л., 1980. – 208 с.
3.            Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494 с.
4.            Выговская Я.И., Логинский В.Е., Мазурок А.А. Гематологический синдром в клинической практике. – К.: Здоров’я, 1981. – 295 с.
5.            Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
6.            Классификация и критерии диагностики внутренних болезней / Под ред. А.Д.Куимова – Новосибирск, 1995. – 114с.
7.            Логинов А.С., Блок Ю.Е. Хронические гепатиты и циррозы печени. – М.: Медицина, 1987. – 270 с.
8.            Мусил Я. Основы биохимии патологических процессов: Пер. с чешск. – М.: Медицина, 1985. – 430 с.
9.            Общая патология человека / Под ред. А.И.Струкова, В.В.Серова, Д.С.Саркисова: В 2-х т. – М.: Медицина, 1990.
10.        Патологическая физиология / Под ред. А.Д.Адо – М.: Триада-Х, 2002 – 616 с.
11.        Патологическая физиология / Под ред. А.Д.Адо и Л.М.Ишимовой. – М.: Медицина, 1973. – 535 с.
12.        Патологическая физиология / Под ред. А.Д.Адо, В.В.Новицкого – Томск: Изд-во Том.ун-та, 1994. – 452 с.
13.        Патофизиология / Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга. - Томск: Изд-во Том.ун-та, 2001. – 716 с..
 
Допоміжна
1. Эйгорн А.Г. Патологическая анатомия и патологическая физиология. – М.: Медицина, 1983. – 304 с
 
 
15. Інформаційні ресурси
  1. www.nbuv.gov.ua
  2. www. biph.kiev.ua
      3. www.booksmed.com › Физиология
 
 
 
           Автор  _____________________/____Король Т.В._____/
                                              (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        

 

 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |