Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН               

Наскрізна програма практики

Виробнича практика є важливим етапом підготовки бакалаврів біології, які спеціалізуються на кафедрі фізіології людини й тварин. Вона сприяє вивченню організації науково-дослідних установ, напрямків і проблем їхніх наукових досліджень, будови й експлуатації обладнання для фізіологічних досліджень, планування, організації й проведення експериментів, закріпленню, розширенню й поглибленню знань із теоретичних дисциплін. Під час практики студенти повинні використовувати знання, набуті під час вивчення курсу “Фізіологія людини й тварин”, спецкурсів “Основи наукових досліджень”, “Фізіологія крові”, “Сенсорна фізіологія”, “Фізіологія трудових процесів”, “Фізіологія травлення” та інших. Практика сприяє набуттю вмінь і навичок самостійного планування й проведення фізіологічного експерименту, дослідження впливу фізіологічно-активних речовин на різні функції тваринного організму, творчого опрацювання вітчизняної та іноземної літератури з досліджуваної проблеми, опанування методів статистично-математичної обробки даних експерименту.

Мета практики

Метою практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посаді лаборанта або інженера науково-дослідних та виробничих установ біологічного, медичного, ветеринарного (сільськогосподарського), природоохоронного, екологічного профілю, підприємств у галузі біотехнології та виробництва медичних препаратів (біопрепаратів), станцій захисту рослин і тварин тощо.  

Завдання практики

Перед практикантами стоїть завдання вивчити організацію науково-дослідних закладів згаданого профілю, напрямків і проблем наукових досліджень цих закладів, будови й експлуатації обладнання для фізіологічних досліджень, планування, організації й проведення фізіологічного експерименту in vivo та in vitro, поповнення й закріплення теоретичних знань, набуття навичок науково-організаторської роботи у колективі. 

Терміни проходження

У відповідності з навчальним планом студенти біологічного факультету освітнього рівня бакалавр, які спеціалізуються на кафедрі фізіології людини і тварин, проходять виробничу практику у VI семестрі тривалістю 4 тижні.

Бази практики

Проводиться виробнича практика на базі провідних науково-дослідних та виробничих закладів біологічного й медичного, ветеринарного (сільськогосподарського) профілю, природоохоронних, екологічних установ тощо, з якими укладено відповідні договори.  

Обов’язки керівника практики від Університету

Загальне керівництво практикою здійснюється викладачем кафедри фізіології людини і тварин. Керівник знайомить студентів із місцем проходження практики, метою і завданнями практики, правилами ведення необхідної документації (щоденник, протоколи дослідів, підсумковий звіт), правилами з техніки безпеки у лабораторіях, правилами роботи з електроприладами, хімічними реактивами у ході виготовлення розчинів і проведенні хімічних аналізів, леткими і вогненебезпечними речовинами. Керівник практики забезпечує організацію виїзду на практику й поселення у гуртожиток, надає допомогу в організації самостійної науково-виробничої роботи, здійснює контроль за проходженням практики.

На місцях виробничої практики студенти закріплюються до співробітників лабораторій та відділів базових підприємств і під їхнім безпосереднім керівництвом виконують індивідуальні завдання згідно програм практики. Керівники вказаних наукових установ ознайомлюють студентів з організацією, технологією і технікою безпеки на робочому місці.

Обов’язки студента-практиканта

У період практики студент зобов’язаний своєчасно виконувати усі адміністративні й науково-виробничі розпорядження і вказівки керівників практики, а також правила внутрішнього розпорядку організації, де він проходить практику, дотримуватися правил техніки безпеки, набувати досвіду науково-виробничої роботи у колективі, брати активну участь у громадському житті наукового закладу.

Завданням кожного студента є творче засвоєння основної наукової літератури з вибраної теми досліджень, використовуючи сучасні бази даних, а також виконання експериментальних досліджень.

Одержання завдань студентами та їхнє фактичне виконання систематично реєструється у щоденниках навчально-виробничої практики. Крім того, кожний практикант веде журнал досліджень, куди він вносить експериментальні дані, хід та умови експерименту, склад розчинів тощо. У кінці практики студент оформляє звіт.

Зміст практики

Зміст практики повинен забезпечити виконання поставленої мети й завдань. За час практики студенти повинні ознайомитися із структурою науково-дослідних закладів і набути навички й уміння дослідницької роботи, а саме:

 • навички роботи з піддослідними лабораторними тваринами (утримання лабораторних тварин в умовах віварію, підбір та підготовка до експерименту, використання наркозу і гуманних методів евтаназії);
 • оволодіння методами препарування органів, тканин та виділення суспензії залоз;
 • навички експлуатації експериментальних приладів із дотриманням відповідних правил техніки безпеки роботи з ними, а також наладки приладів і їхнього калібрування, вміння знімати показники та здійснювати заміри;
 • уміння творчо працювати з науковою літературою з вибраної проблеми, використовуючи нові системи баз даних, зокрема, INTERNET, MedLine, складання картотеки прочитаних статей і монографій, конспектування наукової літератури;
 • уміння планувати й ставити експеримент (на прикладі одного з методів дослідження по місцю проходження практики) із використанням фізіологічних, фізико-хімічних, біохімічних та біофізичних методів для дослідження структури та функціонального стану біологічних систем на молекулярному, субклітинному, клітинному, тканинному, органному та організмовому рівнях;
 • навички виготовлення реактивів і середовищ, які використовуються у фізіологічному експерименті, контролю за чистотою середовища інкубації ізольованих залоз, тканин і органів;
 • уміння виявляти й аналізувати можливі помилки в експерименті, артефакти, вибирати способи їхньої ліквідації, коректувати хід експерименту під час досліджень;
 • уміння первинного аналізу експериментів (з метою корекції плану експериментів);
 • уміння користуватися програмами для статистично-математичної обробки отриманих даних з використанням персональних комп’ютерів;
 • уміння представляти результати досліджень у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо;
 • уміння на основі власних досліджень та опублікованих матеріалів виявляти закономірності функціонування фізіологічних систем, володіння методами порівняльного аналізу результатів власних досліджень і даних літератури;
 • навички узагальнення та опису одержаних експериментальних результатів, вміння оформляти звіти про результати експериментальних досліджень.

Громадська робота під час практики

Студенти-практиканти повинні брати участь у громадському житті колективу підприємства.

Рекомендована література 

 1. Богер М.М. Методы исследований поджелудочной железы. – Новосибирск: Наука, 1982. – 237 с.
 2. Большой практикум по физиологии человека и животных / Под ред. Б.А.Кудряшова. – М.: Высш. шк., 1984. – 407 с.
 3. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових і дипломних робіт: Методичні вказівки для студентів біологічного факультету. – Львів, 2003. – 40 с.
 4. Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К. Справочник биохимика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 544 с.
 5. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А, Западнюк Б.В. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. – Киев: Вища шк., 1983. – 383 с.
 6. Захаров Л.Н. Начала техники лабораторных работ. – Л.: Химия, 1981. – 191 с.
 7. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м'язової і сенсорної систем: Навчальний посібник. – Львів, 2000. – 199 с.
 8. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 233с.
 9. Кушмонова О.Д., Ивченко Г.М. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии. – М.: Медицина, 1983. – 172 с.
 10. Манько В.В., Гальків М.О., Клевець М.Ю. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 130 с.
 11. Современные методы биофизических исследований: Практикум по биофизике / Под ред. А.Б.Рубина – М.: Высш. шк., 1988. – 359 с.
 12. Хмелевский Ю.С., Усатенко О.К. Основные биохимические константы человека в норме и при патологии. – Киев: Здоров'я, 1984. – 120 с.
 13. Шуба М.Ф., Давидовська Т.Л., Прилуцький Ю.І., Жолос О.В., Богуцька К.І. Електробіофізика: Навчальний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.
 14. Экспериментальная физиология: Пер. с англ. М.А. Каменской. – М.: Мир, 1974. – 350 с.
 15. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Київ: Вища шк., 1991. – 171 с.

Журнали:      

 • Фізіологічний журнал
 • Нейрофізіологія
 • Український біохімічний журнал
 • Доповіді НАН України
 • Вісник Львівського університету. Серія біологічна
 • Біологічні студії
 • Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
 • Біологія тварин
 • Реферативний журнал "Джерело" 

 Web-адреси баз даних

 • http:\\www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
 • http:\\www.biomednet/library
 • http:\\physrev.physiology.org/cgi
 • http:\\highwire.stanford.edu 

Вимоги до звіту і критерії оцінювання

У звіті потрібно описати:

 1. характеристику науково-дослідного закладу – бази практики, конкретного місця проходження практики (лабораторії), напрям і тематику наукових досліджень;
 2. методи досліджень, освоєні студентом під час практики;
 3. питання охорони праці, виробничої санітарії, техніки безпеки;
 4. методи обробки одержаних результатів;
 5. дані експериментальних досліджень, отримані практикантом і оформлені у вигляді таблиць та ілюстровані графіками, діаграмами, схемами тощо;
 6. усі інші види виконаної роботи.

Після закінчення практики студенти здають диференційований залік (захищають звіт) на засідання кафедри фізіології людини й тварин. Оцінка за виробничу практику виставляється на основі характеристики, виданої керівником практики від підприємства, аналізу звіту і його захисту.

 

Критерії оцінювання практики

Виконання індивідуального плану роботи
(оцінюється на основі відгуку керівника від установи,
на базі якої практикант проходив практику)
Шкала
оцінювання
Студент повністю виконав план роботи та індивідуальні завдання
Студент в основному виконав план роботи
Студент лише частково виконав план роботи
Студент не виконав план роботи
 Бали
50
40
30
20
 
Оформлення звіту
 
Звіт містить відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки і пропозиції, список використаної літератури, оформлений у відповідності до вимог, і включає всі необхідні компоненти.
Звіт містить лише основні відомості про виконання студентом розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки і пропозиції, список використаної літератури, проте його оформлення має незначні недоліки.
Звіт містить лише часткові відомості про виконання студентом розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки, список використа­ної літератури, має значні недоліки в його оформленні, включає не всі необхідні компоненти.
Звіт не містить відомостей про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, не відповідає вимогам до його оформлення, містить велику кількість помилок, не має усіх необхідних компонентів.
Бали
20
17
12
5
 
Доповідь під час захисту звіту
 
Представлення доповіді відповідає всім вимогам, які стосуються захисту звіту про проходження практики
Представлення доповіді в основному відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту
Представлення доповіді здебільшого не відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту
Представлення доповіді взагалі не відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту
Бали
15
12
7
0
 
Відповіді на запитання при захисті звіту
 
Студент дає правильні, чіткі, повні відповіді на всі поставлені запитання
Студент дає частково правильні, чіткі, проте неповні відповіді
Студент дає частково правильні, нечіткі, неповні відповіді, при цьому відповідає не на всі поставлені запитання
Студент не відповідає на поставлені запитання
Бали
15
12
7
0
Разом
100
81
56
25

 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |