Увага! З 15 травня 2018 року інформація на сайті не оновлюється!
Для пошуку і перегляду актуальної інформації перейдіть на нову версію сайту: http://bioweb.lnu.edu.ua/

Навчальні плани

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність 091 Біологія

БАКАЛАВРИ
2 курс
Екологія рослин та грунтів / Грунтознавство

3 курс
Методика викладання біології / Викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах
Методика викладання хімії / Викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах

Цикл гуманітарної та соціально-економічної пiдготовки
Психологія / Соціологія /  Логіка  / Етика і естетика / Релігієзнавство / Риторика /  Історія науки і техніки  /  Історія філософських знань / Філософія науки  / Розвиток філософії природознавства

Педагогіка / Основи педагогічної майстерності  / Економічна теорія / Менеджмент в природничих науках  / Ринкова економіка /  Історія економічних знань / Основи конституційного права   / Основи трудового права / Правознавство / Історія зарубіжної культури
Фізичне виховання (у формі секційних занять)


3 курс

Дисципліни з вибору "Ботаніка" Рослини і середовище
Студентська наукова робота
Фітоценологія
Географія рослин
Дисципліни з вибору "Зоологія" Загальна гідробіологія
Теріологія (систематика)
Моніторинг довкілля
Пристосування тварин до екстремальних умов
Дисципліни з вибору "Фізіологія рослин" Біохімія рослин
Методи досліджень у фітофізіології
Фізіологія фотосинтезу
Кореневе живлення рослин
Дисципліни з вибору "Фізіологія людини і тварин" Електрофізіологія
Біоенергетика
Фізіологія травлення
Фізіологія АНС
Дисципліни з вибору "Генетика" Молекул. механізми генетичних процесів
Генетичний аналіз
Мутагенез і репарація
Цитогенетика
Дисципліни з вибору "Мікробіологія" Різноманіття мікроорганізмів
Цитологія мікроорганізмів
Екологія мікроорганізмів
Методи дослідження мікроорганізмів
Дисципліни з вибору "Біохімія" Хімія білка
Стратегія енергетичного обміну живих систем
Біохімія крові
Практична ензимологія
Дисципліни з вибору "Біофізика" Біофізика  мембран
Осн.наукових досліджень у біофізиці
Біофізика біомакромолекул
Біофізика клітини

 

4 курс
Фізичне виховання
Іноземна мова

Охорона праці
Основи медичних знань

Дисципліни з вибору "Ботаніка" Флористика та гербарна справа
Медичні рослини
Репродуктивна біологія: від квітки до плоду
Популяційна біологія рослин
Дисципліни з вибору "Зоологія" Загальна гідробіологія
Теріологія (систематика)
Моніторинг довкілля
Пристосування тварин до екстремальних умов
Консорціологія
Орнітологія
Міграції тварин
Музейна справа
Дисципліни з вибору "Фізіологія рослин" Клітинна та молекулярна біологія рослин
Ріст і розвиток рослин
Фітоімунологія
Симбіотичні взаємодії рослин
Дисципліни з вибору "Фізіологія людини і тварин" Ендокринологія
Фізіологія ЦНС
Фізіологія крові і кровообігу
Фізіологія м’язів
Дисципліни з вибору "Генетика" Генетика мікроорганізмів
Генетика вищих евкаріот
Регуляція активності генів
Медична генетика
Дисципліни з вибору "Мікробіологія" Фізіологія і біохімія мікроорганізмів
Промислова мікробіологія
Екстремальні мікроорганізми
Вірусні інфекції
Дисципліни з вибору "Біохімія" Структура і функції біологічних мембран
Радіаційна біохімія
Молекулярні механізми регуляції проліферації, диференціації та відмирання клітин
Метаболічна інженерія
Дисципліни з вибору "Біофізика" Біокінетика
Медична біофізика
Інструментальний аналіз біопрепаратів
Теоретичні основи біоінформатики

 

Магістри

1-й рік навчання
Філософія біології / Розвиток філософії природознавства

Спеціалізація Вибіркові дисципліни
«Ботаніка» Методологія наукових досліджень в ботаніці / Декоративні деревні рослини
«Зоологія» Методологія наукових досліджень в зоології / Фауна України
«Фізіологія рослин» Методологія наукових досліджень в фізіології рослин / Молекулярно-біологічні методи у фізіології рослин
«Фізіологія людини і тварин» Методологія наукових досліджень у фізіології / Прикладна електрофізіологія
«Генетика» Методологія наукових досліджень в генетиці / Екогенетика
«Мікробіологія» Методологія наукових досліджень у мікробіології / Мікробна філогенія
«Біохімія» Методологія наукових досліджень у біохімії / Етичні проблеми біомедецини
«Біофізика» Методологія наукових досліджень в біофізиці / Біофізичні продуктивні технології


2 рік навчання

Біоінформатика / Комп'ютерний аналіз біологічної інформації

Спеціалізація Вибіркові дисципліни
«Ботаніка» Фітодизайн / Фітодизайн та декоративна флористика
Медичні рослини / Біологія лікарських рослин
Репродуктивна біологія: від квітки до плоду / Зміни клімату та еволюція рослинного покриву
Оранжерейні та культивовані рослини / Ресурси культурних і декоративних рослин
«Зоологія» Порівняльна фізіологія / Історичний розвиток тваринного світу
Прикладна зоологія / Інвазійні види
Гідроекологія / Продукційна гідробіологія
Етологія тварин / Музейна справа (таксидермія)
«Фізіологія рослин» Біологія лікарських рослин / Сучасні методи вирощування рослин
Біоенергетика / Трансгенні  рослини та біобезпека 
Космофізіологія рослин / Фітомоніторинг
Фізіологічні основи фітодизайну / Біологічно активні речовини
«Фізіологія людини і тварин» Порівняльна фізіологія
Історичний розвиток тваринного світу
Фізіологія секреторних клітин
Фізіологія праці і спорту
Фізіологія дихання і енергетичних процесів
Фізіологія поведінки
Фармакофізіологія
Патологічна фізіологія
«Генетика» Біотехнологічні процеси та продуценти / Генетика та селекція біотехнологічних продуцентів
Молекулярно-генетична  діагностика / Діагностика спадкових захворювань
Медико-генетичне консультування / Імуногенетика
Геномна інженерія / Клітинна та тканинна інженерія
«Мікробіологія» Бактеріологічний аналіз / Мікробіологічна експертиза
Мікроекологія людини / Біопрепарати
Санітарна  мікробіологія / Мікробіологічна безпека
Прикладна бактеріофагіяБродильні виробництва
«Біохімія» Механізми злоякісної трансформації клітин / Основи молекулярної діагностики
Метаболізм ксенобіотиків / Компартменталізація біохімічних процесів
Молекулярні механізми патологічних процесів / Лабораторна діагностика в клініці та експерименті
Біохімія оксидативно-нітративного стресу / Глікобіологія
«Біофізика» Біофізхімія / Прикладна біофізика
Механізми біологічної дії модифікуючих факторів / Біомеханіка
Біофізика складних систем / Біологічні аспекти антропології
Механізми міжклітинної комунікації / Біофізика еволюційних процесів

 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність  101 Екологія
http://bioweb.lnu.edu.ua/ecology/Perelik_dyscyplin/